Erhvervsmæssig hundeluftning i Værløse

20-08-2018

Naturstyrelsen Østsjælland udbyder følgende:

Ret til erhvervsmæssig hundeluftning på et indhegnet græsareal på ca 7000 kvm indenfor normal arbejdstid fra 1.1 2019 til 31.12 2023.

Tilbud skal indsendes eller afleveres i lukket kuvert mærket ”tilbud på hundefold” til:

Naturstyrelsen Østsjælland, Fægyden 1, 3500 Værløse    eller pr. mail til

Tilbudet skal være styrelsen i hænde senest:

mandag den 24. september 2018, kl 14.00.

Der bydes ved at udfylde denne blanket:
Udbudsblanket for: Brugsaftale for indhegnet fold ved Kollekolle

Bydere har lov til at overvære åbningen.

Vilkår for aftalen fremgår af teksten i udbudsblanketten. Kun bud som ikke stiller vilkår til teksten/aftalen vil blive accepteret.  

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud ligger indenfor 20 % af det højeste bud. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende brugsaftale. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af aftalens bestemmelser om opsigelse.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle bud. Bud under 10.000 kr./år vil ikke blive accepteret.

Kontaktperson: Skovrider Kim Søderlund: 72 54 33 15.