Naturstyrelsen udbyder forpagtning af et ca. 50 ha. stort græsningsareal på Helnæs Made mod sydvest

03-12-2018

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn:
Sollerupvej 24
5600 Fåborg
Telefonnummer: 72 54 35 52
Email:
Kontaktperson: Pernille Werner Paungreen, , tlf.: 20 94 05 21

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

Helnæs Made er et stort inddæmmet naturområde beliggende vest for Helnæs By. Vandstanden i Maden reguleres af en dæmning og en pumpe. Naturstyrelsen har i samarbejde med lodsejere gennemført et større naturgenopretningsprojekt (LIFE projekt) i området med henblik på at forbedre naturtilstanden og genskabe optimale vilkår for de vilde dyr og planter i området. Som følge af projektet er vandstanden i Maden blevet hævet, men den reguleres dog fortsat af en dæmning og en pumpe.

Som følge af LIFE-projektet kan det forpagtede areal til tider blive meget vådt. Forpagter skal være indstillet på dette og Naturstyrelsen kan ikke kompensere for evt. bortfald af landbrugsstøtte eller andre omkostninger i forbindelse med fluktuerende vandstand.

Arealerne er beliggende i Assens Kommune og omfatter dele af matrikel nr. 44a, Helnæs By, Helnæs. Arealet omfatter markbloknumrene: 563111-65 og 563110-58, og har ESR ejendomsnr. 4200004239. Adressen er Overdrevet 501.

 • Arealet bortforpagtes til sommerafgræsning med kvæg, der egner sig til græsning på våde naturarealer med vedplanter, lysesiv, tuegræsser og tagrør der ønskes nedbidt.

 • Forpagtningen omfatter i alt ca. 50 ha. vedvarende græs, hvoraf de 40 ha er særligt beskyttet strandeng i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Derudover består arealet af 6 ha kultureng og ca. 4 ha søer og vandhuller.

 • Forpagtningen er beliggende i særligt udpeget Natura 2000 område.

 • Der skal som udgangspunkt gå dyr svarende til 25 storkreaturer.

 • Dyrene må være på arealet fra 1. april til 30. november.

 • Der må ikke tilskudsfodres.

 • Der må ikke gødskes eller sprøjtes på arealet.

 • Arealet er indhegnet med to trådet kreaturhegn. Hegnet vedligeholdes i forpagtningsperioden af forpagteren. Der forefindes strømgiver og 2 drikkevandsanlæg. Herudover stiller Naturstyrelsen en mobil fangefold til rådighed, som vores forpagtere på Helnæs kan bruge efter indbyrdes aftale.

 • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der kan medfølge betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal. Betalingsrettighederne har som udgangspunkt basisværdi. Det er forpagters ansvar at vurdere hvor stor en andel af arealet der er støtteberettiget.

 • Kontrakten løber i 5 år fra 1. januar 2019 til 31. december 2023. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

 • Der er åbent for offentlighedens færdsel på arealerne og særligt opsøgende eller uvane dyr må ikke udsættes på arealerne.

 • I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.

 • For yderligere information om arealet henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

 • Der er indgået følgende tilsagn om støtte til pleje af græs- og naturarealer som kan overdrages til ny forpagter ved producentskifte:

   

Markblok nr.

Tilsagn ha.

Tilsagnstype

Tilskudssats

Løbetid

563110-65

Mark nr. 5-0

 

Mark nr. 5-0-1

 

Mark nr. 6-0

 

Mark nr. 6-0-1

 

 

0,61

 

0,47

 

38,84 ha

 

2,63    

  

67 Afgræsning med grundbetaling

 

67 Afgræsning med grundbetaling

 

67 Afgræsning med grundbetaling

 

67 Afgræsning med grundbetaling

  

1650

 

1650

 

1650

 

1650

  

01.09.2017-31.08.2022

 

01.09.2017-31.08.2022

 

01.09.2017-31.08.2022

 

01.09.2017-31.08.2022

 

 

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg eller på e-mail til

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Helnæs Made mod sydvest” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest d. 19. december 2018 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

3. december 2018

Offentliggørelse af udbudsmateriale

19. december 2018 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 51 (muligvis uge 2 2019)

Forventet ordretildeling.

Januar 2019

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2019

Kontrakten træder i kraft

 

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring