Lej en bid af Bakken

28-03-2018

I verdens ældste forlystelsespark nord for Køben-havn udbyder Naturstyrelsen to attraktive arealer til leje med virkning fra den 15. januar 2019.

undefined

Bliv en del af 140 forskellige forretninger i Danmarks hyggeligste forlystelsespark. Vær med i Dyrehavsbakkens fantastiske rejse fra sommerpark til sæsonpark med åbent sommer, efterår og jul.

undefined

På arealet ligger i dag forlystelserne Tårngyset og HipHop. Arealet udlejes i sin helhed. Arealet kan anvendes til kørende forlystelser eller andre former for bemandede forlystelser. Det er ønskværdigt, at der på arealet etableres en børneforlystelse og en forlystelse målrettet det yngre segment. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: Obfuscated Email.

undefined

Arealet anvendes i dag til forlystelsen Kænguru. Arealet udlejes i sin helhed og kan anvendes til etablering af en kørende forlystelse eller anden form for bemandet forlystelse. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: Obfuscated Email.

Lejemålene omfatter alene grundarealet uden bygninger og anlæg. De nuværende forlystelser/bygninger på arealerne ejes af de nuværende lejere, som ved lejemålets ophør er forpligtede til at fjerne disse medmindre andet aftales. Lejeperioden for det/de nye lejemål vil være tidsbegrænset, idet periodens længde nærmere kan aftales under hensyntagen til investeringens størrelse.

Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Forslag til etablering af ny forlystelse skal indeholde en beskrivelse af forlystelsens art – herunder kapacitet – finansieringsplan og et skøn over forventet omsætningsniveau.

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: Obfuscated Email i hænde senest den 2. maj 2018. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning primo april 2019.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken de forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnede til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om de foreslåede forlystelser er støjsvage og har nyhedsværdi for Dyrehavsbakken.

Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne.

Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2019.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til:

Adm. Direktør Nils-Erik Winther, A/S Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2091, eller cand.jur. Elin Dahl Michelsen, Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf. 7254 3384.

Lej en bid af Bakken marts 2018