Græs- og naturarealer udbydes ved Ulvskrog Enge, Ribe

05-11-2018

Tilbudsfrist : Mandag d. 17. december 2018 kl. 13:00.

Del af matr. nr. 11 Tange, Ribe Jorde - 11 ha.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til og med den 31. december 2023, hvorefter den ophører uden opsigelse.

Arealet bortforpagtes med henblik på afgræsning med heste og/eller kreaturer.

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades her:

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet