Del 2 af Sandflugtsplantagen, fredskovsareal mellem Frederiksværk og Helsinge

30-11-2018

Matrikel nr. 3b, 3de, 7b, 8b, 9ad, 9c, 9s, 16b og 16æ Karsemose By, Vinderød

Naturstyrelsen Nordsjælland sælger et 5,8 ha stort fredskovsareal – del 2 af Sandflugtplantagen.

Arealet består af matr.nr. 3b, 3de, 7b, 8b, 9ad, 9c, 9s, 16b og 16æ beliggende ved Helsingevej Frederiksværk og Helsinge.

Skoven på arealerne er for en stor del plantet ca. år 1885 og består primært af skovfyr, rødgran og birk. Træmassen vurderes at være på niveau af 400 kubikmeter, hvilket estimeres til en værdi af ca. kr. 80.000,00. Da der er tale om et groft estimat, opfordres interesserede købere til selv at vurdere træmængde og værdi heraf.

Området omkring er udlagt som sommerhusområde.

Naturstyrelsen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der er tale om selvstændigt matrikulerede arealer som står køber frit for at frasælge enkeltvis efter erhvervelsen.
 
Naturstyrelsen sælger samtidig et andet fredskovsareal i umiddelbar tilknytning hertil. For nærmere information herom, henvises til Naturstyrelsens hjemmeside.

Grunden er på i alt 58.083 m2.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 200.000,00 kr.

Interesserede købere opfordres til selv at besigtige arealerne. Yderligere oplysninger om arealerne kan indhentes hos skovfoged Niels Worm, , tlf. 72 54 31 94/ 23 21 53 14

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter regler fastsat i Finansministeriets cirkulære om salg af statens ejendomme.

Ubetinget tilbud skal være modtaget hos Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted i lukket kuvert mærket ”Tilbud på matr. 3b, 3de, 7b, 8b, 9ad, 9c, 9s, 16b og 16æ, Karsemose By, Vinderød” og skal være enheden i hænde senest mandag d. 28. januar 2019 kl. 13.00.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

LINKS:

TILBUDSBLANKET - matr.nr. 3b, 3de, 7b, 8b, 9ad, 9c, 9s, 16b og 16æ - NST-513-00174.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbogsattest - 3b og 3de, Karsemose By, Vinderød.pdfTingbogsattest - 7b, Karsemose By, Vinderød.pdf

Tingbogsattest - 8b, Karsemose By, Vinderød.pdfTingbogsattest - 9c, Karsemose By, Vinderød.pdf

Tingbogsattest - 9ad, Karsemose By, Vinderød.pdfTingbogsattest - 9s, Karsemose By, Vinderød.pdf

Tingbogsattest - 16b, Karsemose By, Vinderød.pdfTingbogsattest - 16æ, Karsemose By, Vinderød.pdf

Ejendomsdatarapport.pdfEjendomsmæglervurdering.pdf

Oversigtskort.pdfOversigtskort orto.pdf

Kortoversigt skov.pdf