Udbud af forpagtning, landbrugsjord ved Stærkende, Tune

06-11-2018

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af landbrugsjord ved Stærkende, beliggende NØ for Tune

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Østsjælland 
Fægyden 1, 3500 Værløse 
Tlf. 72543335 / 21219708
Kontaktperson: Lars Stubkjær Nielsen


Beskrivelse af forpagtningen

Landbrugsjord i omdrift med bl.a. kornavl. Markblokke 702167-02 og 701166-99 er omlagt til økologi. De 2 øvrige markblokke er hidtil drevet konventionel. Stedvis er arealerne vandlidende. De 4 arealer udgør samlet ca.13,8 ha.

Navn på areal Markbloknr. Ha Tidsperiode
Landbrugsjord ved Stærkende 702167-03 3,8 1/1 2019 til 31/12 2023
Landbrugsjord ved Stærkende 702167-02 2,7 1/1 2019 til 31/12 2023
Landbrugsjord ved Stærkende 701167-71 4,6 1/1 2019 til 31/12 2023
Landbrugsjord ved Stærkende 701166-99 2,7 1/1 2019 til 31/12 2023

 

  • Driftsform er landbrugsjord i omdrift.
  • Hidtil har arealerne været bortforpagtet til 2 forpagtere, den ene økolog og den anden konventionel. Derfor er der økologisk status på markbloknumrene 701166-99 og 702167-02. Den økologiske status kan ophæves eller den konventionelle status kan omlægges til økologi
  • Der må ikke anvendes sprøjtemidler eller tilføres næringsstoffer med marksprøjte. Husdyrgødning skal altid nedfældes ved udbringning, bortset fra anvendelse af flydende gødning til vintersæd og græs. Der må kun anvendes handelsgødning på arealet efter aftale med Bortforpagter.
  • Kontraktens løbetid er 5 år, men med det forhold at arealerne er erhvervet i forbindelse med skovrejsningsprojekt Solhøj Fælled. Arealerne skal ikke tilplantes men indgår som kommende byttejorder. Der er p.t. ingen planer for hvornår arealerne kan mageskiftes, men ændrer situationen sig vil kontrakten blive ophævet efter bestemmelsen i kontraktens §2.

 

1. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes med post til: Naturstyrelsen Østsjælland, Fægyden 1, 3500 Værløse, eller på mail: Obfuscated Email

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Landbrugsjord ved Stærkende” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Fægyden 1, 3500 Værløse, senest d. 30. nov 2018, kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

5. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

6. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7. Tidsplan

6. november Offentliggørelse af udbudsmateriale
30. november kl. 12.00 Frist for modtagelse af tilbud
4. december Forventet ordretildeling
10. december Forventet kontraktindgåelse
1. januar 2019 Kontrakten træder i kraft

  

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

Udbudsannonce i PDF