Udbud af forpagtning: Plet Enge ved Harboøre på 38 ha græs- og naturareal.

06-11-2018

Frist for afgivelse af tilbud er senest den 2. december 2018 kl. 23.59.

 

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Vestjylland

Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig

Telefon: +45 72 54 36 64

Kontaktperson: Janni Egestad Kristiansen,

Tlf.: 41 39 24 42/ 72 54 36 70

 

 

1.         Beskrivelse af forpagtningen

 • Arealets er beliggende ud til Limfjorden på østsiden af Harboøre. Der er adgang fra Thyborønvej, jf. bilag 1.

 • Arealet består af permanent græs med mange lavvandede områder som periodevis bliver saltvandspåvirket.

 • Hele arealet er udpeget efter naturbeskyttelseslovens §3 som strandeng og sø.

 • HNV-værdien for området er de fleste steder registreret til 6 og 7.

 

Tilsagn

 

Markblok nr.

 

Tilsagn ha.

Tilsagnstype

Tilskudssats

 

Periode

 

451274-49

10,41

66 afgræsning uden grundbetaling

2600

01-09-2018 til 31-08-2023

451275-39

2,72

66 afgræsning uden grundbetaling

2600

01-09-2018 til 31-08-2023

450274-95

7,07

66 afgræsning uden grundbetaling

2600

01-09-2018 til 31-08-2023

451275-39

17,94

66 afgræsning uden grundbetaling

2600

01-09-2018 til 31-08-2023

 

 • Arealet bortforpagtes til afgræsning med heste og/eller kreaturer. Der er tale om sommergræsning som led i naturplejen. Dyrene må gå på arealet i perioden 1. maj til 31. oktober.

 • Der skal i græsningsperioden som udgangspunkt altid minimum gå kvæg/heste svarende til 25-30 storkreaturer på det samlede græsningsareal.

 • Tidsler og lysesiv skal bekæmpes. Områder hvor disse ikke nedgræsses skal om muligt afpudses 1-2 gange pr. græsningssæson.

 • Sommergræsningen foretages med henblik på, at holde arealerne lysåbne og sikre velegnede levesteder for bl.a. engfugle.

 • Der findes vandingskar, som er tilsluttet kommunalt vand.

 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet.

 • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.

 • Særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet.

 • I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår. 

 

1.         Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vestjylland på e-mail:

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Plet Enge” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2.         Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: senest søndag d. 2. december 2018 kl. 23.59. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3.         Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4.         Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

5.         Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

6.         Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7.         Tidsplan

Uge 44 (2018)

Offentliggørelse af udbudsmateriale

Søndag d. 2. december

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 49, 2018

Forventet ordretildeling.

Primo december 2018

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2019

Kontrakten træder i kraft

 

 

8.         Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9.         Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale, Kortmateriale.pdf

Bilag 2: Kontraktudkast Pletenge. Kontraktudkast Plet Enge.pdf

Bilag 3: Tilbudsblanket, Tilbudsblanket.pdf

Bilag 4: Tro – og love erklæring, Tro og love erklæring.pdf