! opdateret: Udbud af græsningsaftale på 234 ha. naturgræsning i Hellebæk Kohave

15-04-2019

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder Græsningsaftale på samlet 234 ha. naturgræsning, "Hellebæk Kohave", Ved Teglstrup Hegn (Ålsgårde).

Udbud af græsningsaftale på "Hellebæk Kohave – med tilhørende Skov" med tilbudsfrist, torsdag den 2. maj 2019, kl. 12.00

Opdateret med spørgsmål og svar

Aftalen udbydes af:

Naturstyrelsen Nordsjælland

Gillelejevej 2B, 3230 Græsted

Kontaktperson:

Mikkel Bornø Clausen

Obfuscated Email, tlf. 23 21 53 38 / 72 54 31 83

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

 • Udbuddet omfatter et sammenhængende græsningsareal indhegnet i én fold på ca. 234 ha., hvoraf ca. 105 ha er lysåbent græsningsareal og ca. 110 ha er skovbevokset. Yderligere findes ca. 15-20 ha søer og moser, inkluderet i folden.
 • Græsningsarealerne består overvejende af vedvarende græsarealer, enge og overdrev med mere naturprægede delområder med mose, krat og vådområder. Desuden flere store sammenhængende skovområder. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet.
 • Arealet skal drives med ekstensiv helårsgræsning med robuste kreaturer.

 

 • Der skal leveres ca. 45 Storkreaturer (SK) der som udgangspunkt skal gå på arealet hele året.

 

 • Udlejer kan kræve at græsningstrykket ændret/tilpasses, efter nærmere aftale.
 • Hele arealet er Natura2000 område og samtidig underlagt en landskabsfredning samt delvist beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.
 • Der findes naturlig vanding fra flere søer, udlejer sikrer frostfri vanding.
 • Det naturlige terræn og skovbevoksningerne vurderes egnede til at efterleve lovens krav til helårsgræsning.
 • Der må som udgangspunkt IKKE tilskudsfodres på arealet, - se kontrakten.
 • Der laves slæt på ca. 20 ha, for at fjerne næringsstoffer.
 • Græsningslejer er indstillet på at der kan inddrages heste i plejen. (ejerskabet til heste udestår)
 • Udlejer forestår 1. slåning i hegnslinjen (Maj-juni). Hvis der er behov for yderligere slåning, således der sikres tilstrækkelig spænding på hegnet, forestås dette af græsningslejer. Hegnet skal konstant være strømførende med min. 2500 V med GPS modul.
 • Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
 • I kontraktperioden kan græsningslejer og udlejer opsige kontrakterne med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.
 • Kontrakten løber i 5 år. Med mulighed for forlængelse
 • Der søges om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, heraf slæt på ca. 20 ha.
 • Der ansøges om nedsat græsningstryk, som skal efterleves på min. 0,3 SK/ha.
 • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold.
 • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.
 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til græsningsaftale samt kortbilag.

                                                                                                                                                       

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontrakten, bilag 3. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, bilag 5.

Den pris, der angives på tilbudsblanketten er prisen årligt samlet for DKK ekskl. moms for det udbudte areal på 234 ha.

Der kan afgives tilbud på, hvor meget Tilbudsgiver vil betale Naturstyrelsen eller omvendt, hvor meget Naturstyrelsen skal betale Tilbudsgiver.

Hvis Tilbudsgiver ønsker at Naturstyrelsen skal betale Tilbudsgiver, skriver Tilbudsgiver ”÷” (minus) foran beløbet.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, eller til Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på græsning af Hellebæk Kohave". og med teksten ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos Naturstyrelsen Nordsjælland på ovennævnte mail- eller postadresse: Torsdag den 2. maj 2019, kl. 12.00.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 6, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger som udgangspunkt at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontrakt jf. bilag 5.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

12-04-2019

Offentliggørelse af udbudsmateriale

2-5-2019, kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 18

Forventet ordretildeling.

Uge 18

Forventet kontraktindgåelse.

01-05-2019

Kontrakten træder i kraft

 

  8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Detailkort, Orto-foto

Bilag 3: Slæt areal

Bilag 4: Kontraktudkast

Bilag 5: Tilbudsblanket

Bilag 6: Tro- og loveerklæring

Bilag 7: Udbudsannoncen i PDF

Bilag 8: Naturmålsplan

Bilag 9: Spørgsmål og svar

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.