Udbud af græsningsareal ved Helenelyst

19-12-2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af 9,91 ha græsningsarealer ved Helenelyst, til afgræsning med kvæg og/eller heste. Tilbudsfrist 8. januar 2020 kl 9.00.

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12

8600 Silkeborg

CVR nr. 33157274

Kontaktperson:

Mette L. Klenum, mail: Obfuscated Email, tlf.: 7254 3687

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

 

Formål

Formålet med naturplejen er, at fastholde og om muligt øge arealernes naturindhold, med større biologisk mangfoldighed af planter og dyr. Driften af arealerne med afgræsning, evt. suppleret med slet, vurderes at have en gavnlig indflydelse på naturtilstanden

Generelt

 • Forpagtningen omfatter seks arealer på samlet 9,91 ha. Arealerne er indtegnet på vedlagte kort, se bilag 1.
 • Arealerne er beliggende i True Skov vest for Aarhus.
 • Det største af arealerne på 4,71 ha er beliggende i nær tilknytning til ejendommen Helenelyst.
 • Arealerne bortforpagtes for en 5 årig perio­de fra 1. januar 2020 til den 31. december 2024, med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år.
 • Markbloknumre: 567225-30, 567225-70, 567224-88, 568225-00, 568224-28, 568224-49, 568224-29 og 568224-29.
 • Matrikler: 1c Årslev By, Sdr. Årslev og 9ap, 76a, 76e, 76g, 76h og 7000bz Brabrand By, Brabrand.

Afgræsning

 • Arealerne skal afgræsses med kvæg og/eller heste.
 • Afgræsningen skal være ekstensiv og i øvrigt foretages forsvarligt som det er god skik ved naturpleje af græsarealer. Udtrykket skal være en undergræsning i foråret og forsommeren, og arealet skal være græsset i bund ved afslutning på sæsonen.
 • Dyrene skal gå på arealet i perioden 1. maj til 30. oktober, men kan udbindes fra medio april og først hjemtages ved vinterlignende tilstande i december
 • Der er opsat funktionelt hegn. Forpagter sørger selv for strøm til hegn og vand til dyrene.
 • Der må suppleres med slet

Bindinger

 • Mindre dele af arealerne er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, se kort i kontraktudkast.
 • Arealerne må ikke gødes eller sprøjtes.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraltilskud anses ikke som tilskudsfodring.

Støtte og tilskud

 • Forpagter har mulighed for at søge de tilskudsmuligheder der findes relevante. Der må søges grundbetaling på arealet.
 • Der er ingen græsplejetilsagn på arealerne.

Særlige forhold

 • Offentligheden har fri adgang til at færdes på arealerne, hvorfor opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) ikke må udsættes på arealerne.

Yderligere information

 • For yderligere information om arealerne og betingelser henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

  

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, se bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, se bilag 3.

Læs kontraktudkastet grundigt inden du afgiver bud!

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, eller som e-mail til Obfuscated Email

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Helenelyst og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen Søhøjlandet senest d. 8. januar 2020 kl. 9:00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

19. december 2019

Offentliggørelse af udbudsmateriale

8. januar 2020 kl. 9.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 2 2020

Forventet ordretildeling

Uge 3 2020

Forventet kontraktindgåelse

1. januar 2020

Kontrakten træder i kraft

 

 

9. Spørgsmål, svar og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Modtagne spørgsmål samt svarene herpå offentliggøres her.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kort

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og love erklæring

Mette Lynegaard Klenum