Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder græs- og naturarealer

25-02-2019

(Opdateret 14-02-2019, se bla. "Spørgsmål og svar")

Naturstyrelsen udbyder græs- og naturarealer i Vendsyssel til forpagtning. I alt udbydes 209,5 ha. De er fordelt til fire delområder - Store Vildmose, Grishøjgårds Krat, Tranum Plantage og Napstjert Mose. Arealerne ønskes drevet ved afgræsning eller slæt med henblik på at leve op til gældende drifts- og plejeplaner for derved at underbygge og styrke arealernes naturværdier.

Forpagtningerne udbydes af:
Naturstyrelsen: Vendsyssel
Adresse: Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen
Telefonnummer: 7254 3950 / 2161 8303
Kontaktperson: Søren Møller Pedersen

Tilbudsfrist: Den 8. marts 2018 kl. 12.00

1. Arealer til bortforpagtning

 Link til arealbeskrivelser

 Kort:

Oversigtskort Vendsyssel

Oversigtskort Store Vildmose Nord

Oversigtskort Store Vildmose Syd

Oversigtskort Grishøjgårds Krat

Oversigtskort Tranum Plantage

Oversigtskort Napstjert Mose

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning af ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet og evt. bilag til kontrakterne. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten i nedenstående bilagsliste.

Det er muligt at byde på ét eller flere arealer. Der afgives ét tilbud per areal.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha (bruttoareal) i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det ønskede areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig overfor ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være udfyldt på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen eller på mail: Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af græs- og naturarealer i Vendsyssel" og med "Må ikke åbnes i postmodtagelsen".

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos Naturstyrelsen Vendsyssel, mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen senest 8. marts 2019 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt for det pågældende areal. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af aftalen i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen i nedenstående bilagsliste, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vurderer det enkelte bud ud fra tilbudte pris på de respektive arealer, den anførte driftsform og evt. valg af dyreart og race. Naturstyrelsen forbeholder sig imidlertid ret til at vælge de tilbud, der samlet set giver Naturstyrelsen den mest optimale økonomiske- og driftsmæssige løsning. I denne vurdering indgår blandt andet minimering af driftsomkostninger og naturhensyn.

Ved enslydende bud på samme areal, hvor ikke andre forhold spiller ind, sker udvælgelsen ved lodtrækning.

For arealer i Store Vildmose som ønskes afgræsset forbeholder Naturstyrelsen sig uanset ovenstående ret til at prioritere græsning som driftsform fremfor slæt.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet for det enkelte areal.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud eller udbuddet for de enkelte arealer, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

12. februar 2019 - Offentliggørelse af udbudsmateriale

8. marts 2019 - Frist for modtagelse af tilbud

11. marts 2019 - Forventet ordretildeling.

11. -15. marts 2019 - Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2019 - Kontrakten træder i kraft

 

 9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

 

Store Vildmose:

Arealer til afgræsning:

Arealer til slæt:

 

Grishøjgårds Krat:

 

Tranum Plantage:

 

Napstjert Mose:

 

Tilbudsblanket mv:

 

 

11. Spørgsmål og svar

Link