Naturstyrelsen udbyder forpagtning af et ca. 6,3 ha stort græs- og naturareal ved Kasmose Skov i Middelfart Kommune

11-03-2019

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24
5600 Fåborg
Telefonnummer: 72 54 30 00
Email:

Kontaktperson: Pernille Werner Paungreen, , tlf.: 20940521

1.        Beskrivelse af forpagtningen.

Forpagtningen ligger i Kasmose Skov og er tidl. landbrugsarealer. Arealet er delt i to folde.

 

Arealerne er beliggende i Middelfart Kommune og omfatter del af matr.nr. 2ad Billeshave Hgd, Strib-Røjleskov. Arealerne omfatter markbloknummer: 552156-57 og 552156-77 og har ESR ejendomsnummer: 4100012427 og adressen er Kasmosevej 9.

 

 • Arealet bortforpagtes til afgræsning med robust naturplejekvæg eller heste i sommergræsning som led i naturplejen.

 • Forpagtningen omfatter i alt ca. 6,3 ha vedvarende græs fordelt på ca. 2,0 ha eng, som er særligt beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 og ca. 2,5 ha græsmark, samt ca. 1,8 ha skov/mose. I skovområderne findes to moser, og et kildevæld som ligeledes er særligt beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 • Forpagtningen er beliggende i særligt udpeget Natura 2000 område.

 • Der skal som minimum gå dyr svarende til 4 storkreaturer på arealet.

 • Dyrene må være på arealet 1. april til 30. november. Dyrene skal være på arealet 20. april – 15. oktober.

 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet og arealet må hverken gødes eller sprøjtes.

 • Der må ikke tages høslæt på arealet.

 • Der er opsat to-trådet kreaturhegn og hegnet forsynes med strøm fra batteridrevet spændingsgiver koblet til solcelle. Hegnsvedligehold påhviler forpagter i forpagtningsperioden.

 • Der vil inden græsningssæsonen, blive etableret ledningsvand på arealet, og opstillet en drikkekop i hver fold.

 • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder der er på arealet. Der kan medfølge betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal. Betalingsrettighederne har som udgangspunkt basisværdi. Det er forpagters ansvar at vurdere hvor stor en andel af arealet der er støtteberettiget.

 • Der er åbent for offentlighedens færdsel på arealerne og særligt opsøgende eller uvane dyr må ikke udsættes på arealerne.

 • Kontrakten løber i 5 år fra 1. januar 2019 til 31. december 2023. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

 • I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.

 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

 • Der er indgået følgende tilsagn om støtte til pleje af græs- og naturarealer som kan overdrages til ny forpagter ved producentskifte:

Markblok nr.

Tilsagn ha.

Tilsagnstype

Tilskudssats

Løbetid

552156-57

2,39

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

2016 – 2021

552156-77

2,16

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

2015 – 2020

 

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg eller på e-mail til

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af græs- og naturareal ved Kasmose Skov ”og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest d. 25. marts 2019 kl. 12.00 Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

11. marts 2019

Offentliggørelse af udbudsmateriale

25. marts 2019 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 132019

Forventet ordretildeling.

Uge 13/14 2019

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2019

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.       Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring