Forpagtning af omdriftsareal eller græsningsareal – Kærgården Syd

01-11-2019

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Bornholm

Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby

Telefonnummer: 72543000

Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm, Obfuscated Email 

 

Beskrivelse af forpagtningen

Formål

  • Arealet Kærgården Syd bortforpagtes til omdrift, slæt eller græsning. Arealet er puljejord.

Generelt

  • Arealet består af 2,4 ha omdriftsareal beliggende på matr. nr. 7a Vestermarie – se bilag 1.
  • Kontrakterne løber i 5 år fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2024. Kontrakterne kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Arealets drift

  • Arealerne bortforpagtes til omdrift, slæt eller afgræsning

Bindinger

  • Arealerne må ikke sprøjtes.
  • Der må ikke anvendes handelsgødning på arealet.

Støtte og tilskud

  • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der medfølger ikke betalingsrettigheder. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling.

Yderligere information

  • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

 

Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4

Læs kontraktudkastet grundigt inden du afgiver bud!

Der gøres opmærksom på, at forpagtningsafgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby eller som e-mail til Obfuscated Email.

Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Kærgården Syd” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

1.        Frist for afgivelse af tilbud

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 28. november 2019 kl. 12.00. Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

2.        Forbehold

Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Der skal underskrives tro- og loveerklæringen jf. bilag 3, hvis der er ønske om at afgræsse arealet. Erklæringen indsendes sammen med tilbudsblanketten.

Hvis der er ønske om at afgræsse arealet, og der ikke underskrives tro og loveerklæringen, eller tilbudsgiver er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise tilbudsgivers tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at tilbudsgiver tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

3.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

 

4.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 2.

 

5.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

6.        Spørgsmål og rettelser

Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.

7.        Tidsplan

28. november 2019 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 48

Forventet ordretildeling.

Uge 49

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2020

Kontrakten træder i kraft

 

8.        Bilagsliste

Spørgsmål og svar - se hvilke spørgsmål der er modtaget og hvilke svar der er givet

Bilag 1: Kort

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tro- og love erklæring

Bilag 4: Tilbudsblanket