Græsningsarealer i Ribe- og Tøndermarsken udbydes til forpagtning.

26-11-2019

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder følgende arealer:

  1. Arealer i Ribemarsken – 7,45 ha
  2. Forland nord for Kammerslusen, Ribe – 12,3 ha
  3. Gl. Frederikskog storfenne II, Højer – 35,0 ha

Arealerne udbydes på markedsvilkår i henhold til udbudsmateriale

Der afholdes besigtigelse i uge 51 - tidspunkter fremgår herunder;                 

Onsdag den 18. december 2019

  • Kl. 09.30 (areal 1+2) mødested P-plads ved Kammerslusen, Ribe
  • Kl. 12.30 (areal 3) ved Nørremølle, Højer

Påtegnet tilbudsskema skal være Naturstyrelsen Vadehavet i hænde via e-mail senest den 10. januar 2020 kl. 12:00.

 

1. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på græsning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet. Såfremt du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, bilag 2.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes pr. e-mail til Obfuscated Email eller pr. post til Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud - Udbudsrunde 3” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget på Naturstyrelsen Vadehaet senest d. 10. januar 2020 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den højest bydende.

 

5. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtning på baggrund af kontraktudkast, jf. vedhæftede udkast til forpagtningsaftaler.

 

6. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7. Tidsplan

26. november 2019   Offentliggørelse af udbudsmateriale
10. januar 2020 Frist for modtagelse af tilbud kl. 12:00
13. januar 2020 Forventet ordretildeling
Uge 3 - 2020 Forventet kontraktindgåelse
1. januar 2020 Kontrakten træder i kraft

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Arealer i Ribemarsken

Forland nord for Kammerslusen

Gl. Frederikskog Storfenne ll

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet