Forpagtning af naturareal til afgræsning med kvæg – Kærgården Nord

31-10-2019

Naturstyrelsen Bornholm søger en forpagter, der vil afgræsse 6 hektar blandet overdrev, eng, slette og skov som støder op til Kærgårds Mose.

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Bornholm
Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby
Telefonnummer: 72 54 30 00
Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm, Obfuscated Email

Beskrivelse af forpagtningen

Formål

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiskemangfoldighed på arealerne samtidig med at landskabsværdierne sikres.

Generelt

 • Arealet består af 6,0 ha overdrev, eng, slette og skov beliggende på matr. nr. 7a Vestermarie – se bilag 1.
 • Kontrakterne løber i 5 år fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2024. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Afgræsning

 • Arealerne bortforpagtes til afgræsning med kvæg. Der accepteres dog supplerende græsning med andre dyrearter efter nærmere aftale med bortforpagter
 • Alle arealer skal afgræsses, så de fremstår synligt afgræssede senest ved starten af en ny græsningssæson. Græsningstrykket skal sikre, at de lysåbne arealer holdes lysåbne, og der sker bid på vedopvækst. Der forventes et græsningstryk, som sikrer en varieret vegetationshøjde på arealerne.

Faciliteter

 • Der findes naturligt vand på arealerne.
 • Forpagter opsætter selv hegn og vedligeholder dette i forpagtningsperioden.
 • Bortforpagter har opsat klaplåge på arealet.
 • Strømgiver med solcelle kan udlånes efter nærmere aftale jf. kontrakten.

Bindinger

 • De fleste af arealerne er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Arealerne må ikke gødes eller sprøjtes.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraltilskud anses ikke som tilskudsfodring.

Støtte og tilskud

 • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der findes relevante. Der må dog ikke søges grundbetaling på arealet.
 • Der er på nuværende ingen aktive tilsagn på arealerne.

Særlige forhold

 • Offentligheden har fri adgang til at færdes på alle arealerne, hvorfor opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) ikke må udsættes på arealerne.

Yderligere information

 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4
Læs kontraktudkastet grundigt inden du afgiver bud!

Der gøres opmærksom på, at forpagtningsafgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person
der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720
Aakirkeby eller som e-mail til Obfuscated Email.

Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Ekkodalen” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

1. Frist for afgivelse af tilbud
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 22. november 2019 kl. 9.00.
Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.
Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.
De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.


2. Forbehold
Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning.
Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.
Tilbudsgiver skal underskrives tro- og loveerklæringen jf. bilag 3 og indsende denne sammen med tilbudsblanketten. Hvis tilbudsgiver ikke underskriver tro og loveerklæringen, eller tilbudsgiver er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise tilbudsgivers tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at tilbudsgiver tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

3. Vurdering af tilbud
Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

 

4. Kontraktgrundlag
Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 2.


5. Annullation
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

6. Spørgsmål og rettelser
Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.7. Tidsplan

22. november 2019 kl. 9.00  Frist for modtagelse af tilbud
Uge 47  Forventet ordretildeling.
Uge 48 Forventet kontraktindgåelse.
1. januar 2020 Kontrakten træder i kraft

8. Bilagsliste
Bilag 1: Kort
Bilag 2: Kontraktudkast
Bilag 3: Tro- og love erklæring
Bilag 4: Tilbudsblanket

9. Spørgsmål og svar

Modtagne spørgsmål til forpagtningen samt svarene herpå offentliggøres her.

Læs spørgsmål og svar (opdateret 11. november 2019)