Græs og naturarealer i Sydjylland udbydes til afgræsning

30-10-2019

Der udbydes et større areal ved Arrild, og derudover en række mindre arealer til afgræsning, samt et enkelt areal til slæt.

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder følgende arealer:

Forpagtning for perioden 2020 til 2024:

 1. Græsningsarealer ved Jels Midtsø, Jels – 8,7 ha
 2. Eng ved Renbækhus, Gånsager – 4,8 ha
 3. Græsningsarealer syd for Stursbøl plantage, Stursbøl – 12,3 ha
 4. Engarealer ved Gels Å, Stensbæk – 11,8 ha
 5. Eng i Margrethe Kog Nord, Højer – 8,5 ha

 Græsningsaftaler for perioden 2020-2024:

 1. Skikkild hede m Helm Polde og Sprøggelmosen, Arrild – 12o ha
 2. Græsningsareal ved Stursbølhus – 6,8 ha
 3. Hedeareal i Tingdal plantage, Bredebro – 6,6 ha

Arealerne udbydes på markedsvilkår i henhold til udbudsmateriale

Der afholdes besigtigelse i uge 47.

Tidspunkter fremgår herunder: 

 • Tirsdag d. 19. november kl. 09.30 (areal 1) P-plads ved Jels Voldsted og kl. 12.00 (areal 3+7) 100 meter efter Klovtoftlundvej 3, 6560 Sommersted.
 • Onsdag d. 20. november kl. 09.30 (areal 6+2) Povlskrovej 100 meter syd for Rømø landevej og kl. 12.30 (areal 4) Stensbækvej 20C, 6510 Gram.
 • Torsdag d. 21. november kl. 09.30 (areal 5+8) P-plads ved Vidåslusen, slusevej 10, 6280 Højer.

Påtegnet tilbudsskema skal være Naturstyrelsen Vadehavet i hænde pr. e-mail senest torsdag d. 12. december 2019 kl. 10:00 

Kontrakter, kortbilag og tilbudsskema kan downloades herunder eller rekvireres ved henvendelse til:

Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram - Tlf. 72 54 33 31 - E-mail: Obfuscated Email

 

1. Afgivelse af bud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på græsning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til mailadressen Obfuscated Email eller pr. post til Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud udbudsrunde 2” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Skovridervej 3, Arnum, 6510 Gram senest d. 12. december 2019 kl. 10.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den højest bydende.

 

5. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. vedhæftede udkast til græsningsaftaler.

 

6. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7. Tidsplan 

30. oktober 2019 Offentliggørelse af udbudsmateriale
12. december 2019 Frist for modtagelse af tilbud
13. december 2019 Forventet ordretildeling
Uge 51 - 2019 Forventet kontraktindgåelse
1. januar 2020 Kontrakten træder i kraft

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag: Udkast til forpagtningskontrakter og græsningsaftaler

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Naturmålsplaner

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro– og loveerklæring

 

Forpagtning for perioden 2020 til 2024:

1. Græsningsarealer ved Jels Midtsø, Jels – 8,7 ha

2. Eng ved Renbækhus, Gånsager – 4,8 ha

3. Græsningsarealer syd for Stursbøl plantage, Stursbøl – 12,3 ha

4. Engarealer ved Gels Å, Stensbæk – 11,8 ha

5. Eng i Margrethe Kog Nord, Højer – 8,5 ha

 

Græsningsaftaler for perioden 2020-2024:

6. Skikkild hede m. Helm Polde og Sprøggelmosen, Arrild – 120 ha

7. Græsningsareal ved Stursbølhus – 6,8 ha

8. Hedeareal i Tingdal plantage, Bredebro – 6,6 ha

Martin Brink

Naturforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet