Naturstyrelsen Vadehavet genudbyder forpagtning af engarealer ved Sdr. Farup Klæggrav

18-12-2020

Naturstyrelsen Vadehavet genudbyder forpagtning af et græsningsareal med både eng og nyligt omlagt landbrugsjord ved Sdr. Farup klæggrav syd for Kammerslusen ved Ribe.

Forpagtningen er et genudbud, fordi der er taget beslutning om at søge miljøtilsagn på dele af arealet, hvilket har medført væsentlige ændringer af de kontraktlige forhold vedrørende forpagtningen. Vær derfor opmærksom på ændringer i kontraktudkastet, særligt under §9, i bilag 1.

Der er lavet Naturmål for arealerne, se bilag A. Naturmål fortæller hvad formålet med naturplejen er, og hvordan sammenhængen er til den ønskede drift på arealet. Krav til forpagtningen fremgår af udkast til forpagtningskontrakt i bilag 1. (Link til bilag findes nederst på siden).

Navn på areal

Ha

Tidsperiode

Matrikel nr.

Græsningsareal v. Sdr. Farup Klæggrav

11,3

01.01.2021 - 31.12.2025

56, 21a, 2a og 20a Sdr. Farup By, V. Vedsted, samt 50a, Ø. Vedsted By, Ribe

1. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2. 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal. 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til e-mail: Obfuscated Email eller til adressen: Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram. 
Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af engarealer ved Sdr. Farup Klæggrav”, og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest den 18. januar 2021 kl. 12:00, på mailadresse: Obfuscated Email eller til adressen: Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse. 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 3 og indsende den sammen med din tilbudsblanket. 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

5. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 1.

 

6. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7. Tidsplan

18. december 2020

Offentliggørelse af udbudsmateriale

18. januar 2021 kl. 12:00

Frist for modtagelse af tilbud

18. januar 2021

Forventet ordretildeling

Uge 4 2021

Forventet kontraktindgåelse

1. januar 2021

Kontrakten træder i kraft

 

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål for det udbudte areal

Mads Østergaard Brun

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.