Forpagtning af areal til omdrift eller slæt – Vestermarievej

12-02-2020

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Bornholm
Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby
Telefonnummer: 72 54 30 00
Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm,

Areal til bortforpagtning

1. Beskrivelse af forpagtningen

Formål
Arealet Vestermarievej bortforpagtes til omdrift eller slæt. Arealet er puljejord.

Generelt
• Arealet består af 2,9 ha omdriftsareal beliggende på matr. nr. 176b Vestermarie – se bilag 1.
• Kontrakten løber i 1 år fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2020.

Arealets drift
• Arealet bortforpagtes til omdrift eller slæt.

Bindinger
• Arealerne må ikke sprøjtes.

Støtte og tilskud
• Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der medfølger ikke betalingsrettigheder. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling.

Yderligere information
• For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.


2. Afgivelse af tilbud


Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2
Læs kontraktudkastet grundigt inden du afgiver bud!

På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby eller som e-mail til .

Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Vestermarievej” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.


3. Frist for afgivelse af tilbud


Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 10. marts 2020 kl. 12.00. Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.


4. Forbehold


Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.


5. Vurdering af tilbud


Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.


6. Kontraktgrundlag


Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 1.


7. Annullation


Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.


8. Spørgsmål og rettelser


Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.


9. Tidsplan

10. marts 2020 kl. 12.00 Frist for modtagelse af tilbud
Uge 11 Forventet ordretildeling og kontraktindgåelse

 
10. Bilagsliste

Bilag 1: Kontraktudkast
Bilag 2: Tilbudsblanket

Spørgsmål og svar