Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af græsningsarealer i Midt- og Østjylland

28-02-2020

NB: Ændrede vilkår vedrørende arealet ved Bjørnholt i Silkeborg Nordskov

 

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg

Telefonnummer: 7254 3951

Kontaktperson: Mette Klenum

 

 

1.       Beskrivelse af forpagtningen

 

 

Løbenr.

Navn på areal

 

Markbloknr. (matrikelnr.)

Ha

 

Tidsperiode

 

1

Silkeborg Nordskov Bjørnholt

 

539223-41

7,4

1-1-2020 til 31-12-2024

2

Bølling Sø, arealer ved Østermosegård

523223-74, 523223-43, 523223-81, 523223-87

49

1-1-2020 til 31-12-2024

3

Bølling Sø afd. 3920

 

524224-10

4,3

1-1-2020 til 31-12-2024

4

Bølling Sø areal ved Fundervej

523225-24

23

1-1-2020 til 31-12-2024

 

5

Kysing Strand

 

578207-79

1

1-1-2020 til 31-12-2024

6

Solbjerg

 

568213-03

 

1-1-2020 til 31-12-2024

7

Trustruphøje

 

565195-16

5,6

1-1-2020 til 31-12-2024

8

Tunø

 

Ingen

0,8

1-1-2020 til 31-12-2024

 

 

  • Arealerne udbydes til afgræsning
  • Den ønskede dyreart fremgår af udkast til kontrakt
  • Arealerne må ikke omlægges, gødes eller sprøjtes
  • Alle krav til driften fremgår af udkast til kontrakt
  • Med mindre andet er angivet i kontraktudkast, er aftalernes løbetid 5 år

Vedrørende Bjørnholt:

Udkast til forpagtningskontrakt for Bjørnholt er revideret pr. 17/3: Ændringerne er foretaget i §3 og §5, til ordlyd som anført nedenfor. Ændringerne er markeret med blå i kontraktudkastet. Ved indkomne bud sikrer Naturstyrelsen sig, at de bydende er bekendt med de to ændringer.

§3

Staldbygning: […] Vedligehold af staldbygning påhviler forpagter.

§5

Helårsgræsning: Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med 4-6 heste. Der må altså maksimalt gå 6 heste på arealet.”

2.       Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, som der er linket til herunder. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i danske kroner ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til

alternativt med papirpost til:

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning 2020” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.       Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: eller pr. post til ovenstående adresse senest onsdag d. 18. marts 2020 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.       Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.       Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.       Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.       Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.       Tidsplan

28. februar 2020

Offentliggørelse af udbudsmateriale

18. marts 2020 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 13

Forventet ordretildeling

Uge 13

Forventet kontraktindgåelse

1. januar 2020

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.     Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.  Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Kontraktudkast – et udkast for hvert areal, inklusiv luftfotos med arealafgrænsning

Bilag 2.1: Silkeborg Nordskov, Bjørnholt

Bilag 2.2: Bølling Sø, arealer ved Østermosegård

Bilag 2.3: Bølling Sø, afd. 3920

Bilag 2.4: Bølling Sø, areal ved Fundervej

Bilag 2.5: Kysing Strand

Bilag 2.6: Solbjerg

Bilag 2.7: Trustrup Høje

Bilag 2.8: Tunø

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

 

 

Mette Klenum

Naturskovfoged