Vil du afgræsse Udkæret ved Almindingen, Bornholm?

06-02-2020

Et unikt naturområde med et rigt fugleliv – samt Bornholms største bestand af løvfrø

Forpagtningen udbydes af


Naturstyrelsen Bornholm
Ekkodalsvejen 2,
3720 Aakirkeby

Telefon 72 54 30 00

Kontaktperson:
Skovfoged Mejse Holm,

 


1. Beskrivelse af forpagtningen


Formål
Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.
Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for særligt insekter, fugle og padder. Dyrenes adfærd skal være tilpasset de besøgendes færdsel i hegningen.

Generelt
• Forpagtningen har et areal på ca. 26,2. ha bestående af eng-, overdrevs- og slettearealer samt skov, krat og sø. De lysåbne arealer udgør ca. 22 ha, heraf ca. 1-4 ha er sø (sommervandstand). De sidste ca. 4 ha består af skov og krat.
• Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2024. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Afgræsning
• Arealerne bortforpagtes til afgræsning med robuste kvægracer. Der accepteres dog supplerende græsning med andre dyrearter efter nærmere aftale med bortforpagter
• Alle arealer skal afgræsses med et moderat græsningstryk og en lang græsningssæson, der sikrer en varieret vegetationshøjde med levesteder for særligt insekter, fugle og padder.
• Forpagter står for den nødvendige rydning under hegnstråden i forpagtningsperioden.

Faciliteter
• Det er forpagters ansvar at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses. Søen på arealet holder normalt vand hele året.
• Forpagter står for vedligehold af hegnene i forpagtningsperioden. Hegnene repareres med materialer af tilsvarende udseende og kvalitet som de eksisterende hegn.
• Der sættes nyt hegn på arealet i foråret 2020. Der opsættes totrådet elhegn med robiniepæle.

Bindinger
• Størstedelen af arealerne er beliggende i Natura2000-område samt fuglebeskyttelsesområde.
• De fleste af arealerne er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
• Arealerne må ikke gødes eller sprøjtes.
• Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraltilskud anses ikke som tilskudsfodring.

Støtte og tilskud
• Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der medfølger ingen betalingsrettigheder. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling, hvis dette søges. Hvis forpagter søger grundbetaling, må dette ikke være til hinder for formålet med kontrakten samt kravene til naturplejen.
• Der er på nuværende tidspunkt et aktivt tilsagn på en del af arealet. Dette producentskiftes til ny forpagter.

Særlige forhold
• Offentligheden har fri adgang til at færdes på alle arealerne, hvorfor opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) ikke må udsættes på arealerne.

Yderligere information
• For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.


2. Afgivelse af tilbud


Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningerne for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastene, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2.
Læs kontraktudkastene grundigt inden du afgiver bud!

Der gøres opmærksom på, at forpagtningsafgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby eller som e-mail til .

Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Udkæret Nord - Græsning” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.


3. Frist for afgivelse af tilbud


Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 2. marts 2020 kl. 12.00. Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.


4. Forbehold

Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Der skal underskrives tro- og loveerklæringen jf. bilag 3, og indsende den sammen med tilbudsblanket.

Hvis der ikke underskrives tro og loveerklæringen, eller tilbudsgiver er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise tilbudsgivers tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at tilbudsgiver tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.


5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud samlet for hele kontraktperioden (5 år).
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.


6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 1.


7. Annullation


Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.


8. Spørgsmål og rettelser


Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.

 


9. Tidsplan

Uge 6 Offentliggørelse af udbudsmateriale
2. marts 2020 kl. 12.00 Frist for modtagelse af tilbud
Uge 10 Forventet kontraktindgåelse

 

10. Bilagsliste


Bilag 1: Kontraktudkast Udkæret Nord - Græsning
Bilag 2: Tilbudsblanket Udkæret Nord - Græsning
Bilag 3: Tro- og love erklæring

Spørgsmål og svar