Naturstyrelsen Trekantsområdet udbyder et permanent græsareal ved Tinnet Krat ved Lindbjerg

06-07-2020

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af Tinnet Krat ved Lindbjerg.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen: Naturstyrelsen Trekantsområdet
Adresse: Førstballevej 2, 7183 Randbøl
Telefonnummer: 20728573
Kontaktperson: Rasmus Christiansen

1. Beskrivelse af forpagtningen

Arealet består af en blanding af græsareal, skov og nyligt ryddet skovareal. Arealet er beliggende i Kilderområdet (se bilag 1) og har et samlet areal på ca. 51 ha.

 

Driftsformen skal være afgræsning med ekstensive kvægraver, ekstensive hesteracer og geder.

 

  • Der må ikke tages slæt eller afpudses.

  • Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes.

  • Publikum har fri adgang til arealerne. På arealet ved Tinnet Krat ved Lindbjerg må der ikke gå tyr, vædder eller hingst.

  • Kontrakten løber i 5 år fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2025. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Rasmus Christiansen, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl eller til e-mail Obfuscated Email.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Tinnet Krat ved Lindbjerg og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

 

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: eller pr. post, senest fredag d. 7. august 2020 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

6. Juli 2020

Offentliggørelse af udbudsmateriale

7. august 2020 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

10. august 2020

Forventet ordretildeling.

10. august 2020

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2021

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale.

Bilag 2: Kontraktudkast.

Bilag 3: Tilbudsblanket.

Bilag 4: Tro – og love erklæring.

Bilag 5: Naturmål.

Bilag 6: Udbudsannonce.