Naturstyrelsen genudbyder græsning af naturarealet, Kongskilde ved Tystrup sø.

31-07-2020

Bemærk at der er væsentlige ændringer af vilkår

 

 

 

 

1.         Beskrivelse af græsningen

 

Arealerne har været et økologisk demonstrationslandbrug siden 1991, men efterhånden er området omlagt til permanent græs med afgræsning eller slæt. Nu skal området afgræsses på helårsbasis med naturpleje kvæg og heste til gav for hasselmus og naturudviklingen i området.

 

Der er levende hegn og spredt beplantning som landskabeligt udtryk for tidligere driftsmæssig status som landbrugsejendom. I 2016 er der tilføjet en del buskbeplantning for at forbedre levestedsforholdene for hasselmus.

 

Området skal plejes ved ekstensiv helårsgræsning med hårdført naturpleje kvæg og heste. Formålet er at få mere variation og mere struktur over hele arealet og gradvis forøge bioscoren over hele området. Der skal være et lavt græsningstryk (mellem 75-100 kg/ha), som sikrer, at der også er foder i vintermånederne. Græsningstrykket aftales løbende med Naturstyrelsen.

 

Græsningsdyrene skal være af hårdføre naturplejeracer som fx galloway, skotsk højlands kvæg, Exmore ponyer. Der må godt være avle på arealet.

 

Navn på areal

Ha

 

Tidsperiode

 

Kongskilde, Tystrup

74

1.1.2021 – 31.12.2025

 

 

 

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på græsning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Derudover skal der være anført dyreracer.

 

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk og udfyldes med blokbogstaver.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F eller

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på græsning af Kongskilde 2021” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: eller pr. post på Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F senest d. 1/9/2020 og kl 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister, dyrehold mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, som angiver den lavest pris samt har et dyreholde der passer til de krav som er angivet.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

1.8.2020

Offentliggørelse af udbudsmateriale

1.9.2020 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

uge 36

Forventet ordretildeling.

Uge 37

Forventet kontraktindgåelse.

1.1.2021

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

 

Spørgsmål til udbuddet vil blive offentliggjort på denne side løbende.

 

Græsningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen: Naturstyrelsen Storstrøm

Adresse: Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F

Telefonnummer:22496588

Kontaktperson: Ida O. Marquardtsen

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast.

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

Bilag 5: Naturmålsplan

Bilag 6: Naturmål kort

 

 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.