Vil du afgræsse Jagtkæret i Almindingen?

01-07-2020

Et spændende naturområde med et rigt dyreliv – samt en bestand af den sjældne latterfrø.

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Bornholm

Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby

Telefonnummer: 72 54 30 00

Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm, Obfuscated Email

1.        Beskrivelse af forpagtningen

Formål

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for særligt insekter, fugle og padder.

Generelt

 • Forpagtningen har et areal på ca. 4,2. ha bestående af eng, mose, skovbryn og vandhuller.
 • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. september 2020 til d. 31. december 2025. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Afgræsning

 • Arealet bortforpagtes til afgræsning med robuste kvægracer. Der accepteres dog supplerende græsning med andre dyrearter efter nærmere aftale med bortforpagter
 • Arealet skal afgræsses med et moderat græsningstryk og en lang græsningssæson, der sikrer en varieret vegetationshøjde med levesteder for dyr og planter.
 • Forpagter står for den nødvendige rydning under hegnstråden i forpagtningsperioden.

Faciliteter

 • Det er forpagters ansvar at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses.
 • Forpagter står for vedligehold af hegnene i forpagtningsperioden. Hegnene repareres med materialer af tilsvarende udseende og kvalitet som de eksisterende hegn.
 • Der sættes nyt hegn på arealet i 2020. Der opsættes totrådet elhegn med robiniepæle.
 • Strømgiver kan lånes af bortforpagter efter nærmere aftale (se kontrakt).

Bindinger

 • Arealet er beliggende i Natura2000-område samt fuglebeskyttelsesområde.
 • Arealet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.
 • Dele af arealet er kortlagt som habitatnaturtypen tidvis våd eng.
 • Arealerne må ikke gødes eller sprøjtes.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraltilskud anses ikke som tilskudsfodring.

Støtte og tilskud

 • Forpagter har mulighed for at søge tilskud på arealet. Der kan ikke søges grundbetaling.
 • Der er på nuværende tidspunkt ingen aktive tilsagn på en del af arealet.

Særlige forhold

 • Offentligheden har fri adgang til at færdes på alle arealerne, hvorfor opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) ikke må udsættes på arealerne.

Yderligere information

 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningerne for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastene, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2.

Læs kontraktudkastene grundigt inden du afgiver bud!

 • Der gøres opmærksom på, at forpagtningsafgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.
 • På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.
 • Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
 • Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby eller som e-mail til Obfuscated Email.
 • Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Jagtkæret” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 29. juli 2020 kl. 12.00. Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4.        Forbehold

Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Der skal underskrives tro- og loveerklæringen jf. bilag 3,og indsende den sammen med tilbudsblanket.

Hvis der ikke underskrives tro og loveerklæringen, eller tilbudsgiver er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise tilbudsgivers tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at tilbudsgiver tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 1.

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8.        Spørgsmål og rettelser

Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.

9.        Tidsplan

Uge 27

Offentliggørelse af udbudsmateriale

29. juli 2020 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 31

Forventet kontraktindgåelse

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kontraktudkast Jagtkæret

Bilag 2: Tilbudsblanket Jagtkæret

Bilag 3: Tro- og love erklæring

Bilag 4: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet