Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder forpagtning af ”Skovridersletten ved Arresødal”, øst for Frederiksværk.

13-11-2020

Udbud af ”Skovridersletten ved Arresødal” på ca. 18,6 ha. til græsning og slæt, med tilbudsfrist; Fredag den 11. december 2020, kl. 12.00

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Nordsjælland

Ostrupgård
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

 

Kontaktperson Mikkel Bornø Clausen

tlf. 23 21 53 38 / 72 54 31 83

e-mail:

 

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

Forpagtningen omfatter et samlet areal på ca. 16,8 ha., heraf ca. 15,0 ha i markblok.

Forpagtningen udgøres af to hegnede folde, samt et høslætareal, se kort (bilag 1/2/3) samt ”Naturmålsplanen” (bilag 8).

 

Arealerne indeholder græsarealer, mose og ellesump.

 

Ved forpagtning gælder følgende:

  • De hegnede arealer skal afgræsses med sommergræsning, gerne med lang udbindingsperiode.
  • Arealet skal afgræsses med kvæg.
  • Arealet har en High Nature Value (HNV-værdi) mellem 0 og 8.
  • Der er tidligere søgt grundbetaling på ca. 14 ha.
  • Der kan søges ”Tilskud til pleje af græs- og naturarealer”, type 67, på ca. 8 ha.
  • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold, se ”Naturmålsplanen”, bilag 8.
  • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.
  • Området er åbent for offentligheden, Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
  • Kontrakten løber i 5 år, fra. 1. januar 2021 til og med d. 31. december 2025, med mulighed for 5 års forlængelse.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 4. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 5.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til;

 

Ostrupgård
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

 

Eller E-mail:

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Skovridersletten ved Arresødal – Slæt- og græsningsarealer” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: eller pr. post på Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 senest d. 11. december 2020, kl. 12.00

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 7, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 4.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

Medio November

Offentliggørelse af udbudsmateriale

11. december kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 51

Forventet ordretildeling.

Uge 51

Forventet kontraktindgåelse.

1-1-2021

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Detailkort

Bilag 3: HNV

Bilag 4: Forpagtningsaftale

Bilag 5: Tilbudsblanket

Bilag 6: Udbudsannonce

Bilag 7: Tro og love erklæring

Bilag 8: Naturmålsplan

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.