Udbud af græsningsarealer fra Tønder til Rømø og Ribe

20-11-2020

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder 10 forpagtninger, hvoraf de 8 er med afgræsning og de sidste to med høslæt.

Beskrivelse af forpagtninger

De første fire forpagtninger (nr. 1-4 i skemaet nedenfor) ligger i Tøndermarsken på noget af Danmarks bedste græsningsjord, og et sted hvor fugleinteresser vægtes højt.

Der udbydes tre arealer omkring Ribe (nr. 5-7 i skemaet). Det vedrører henholdsvis et engareal ned mod Tved Å øst for Ribe op mod den nye Bjerre skov, et græsningsareal med både eng og nyligt omlagt landbrugsjord ved Sdr. Farup klæggrav syd for Kammerslusen, og endeligt et areal til høslæt på forlandet ved Låningsvejen over til Mandø.

I Soldaterskoven ved Tønder (nr. 8 og 9 i skemaet) udbydes varierede overdrevsarealer til græsning, hvor interesser omkring floraen i højsædet, og der udbydes en række lysåbne arealer til høslæt i området, herunder i det nye skovrejsningsområde.

På Rømø udbydes et helt nyt strandengsområde til afgræsning i den nordlige ende af Sønderstrand på den sydlige del af øen (nr. 10 i skemaet).

Der er lavet Naturmål for arealerne, se bilag A. Naturmål fortæller hvad formålet med naturplejen er, og hvordan sammenhængen er til den ønskede drift på arealet. Krav til de enkelte forpagtninger fremgår af udkast til forpagtningskontrakter i bilag 1. (Link til bilag findes nederst på siden).

Nr. Navn på areal Ha Kontraktperiode Matrikelnummer
1. Gl. Frederikskog, Storfenne III 24,5 01.01.2021 - 31.12.2025 7, 12, 76, 118, 186 og 191 Gl. Frederikskog, Højer
2. Gl. Frederikskog, Storfenne IV 25 01.01.2021 - 31.12.2025 42, 59, 69, 107, 133, 146, 187, og 193 Gl. Frederikskog, Højer
3. Gl. Frederikskog, SØ for Nørremølle 10,5 01.01.2021 - 31.12.2025 17 Gl. Frederikskog, Højer
4. Gl. Frederikskog, NV for Nørremølle 10 01.01.2021 - 31.12.2025 87 og 118 Gl. Frederikskog, Højer
5. Bjerre Enge, øst for Ribe 9,2 01.01.2021 - 31.12.2025 17b, Hareby By, Obbekær
6. Græsningsareal v. Sdr. Farup Klæggrav 11,3 01.01.2021 - 31.12.2025 56, 21a, 2a og 20a Sdr. Farup By, V. Vedsted, samt 50a, Ø. Vedsted By, Ribe
7. Slæt-areal på forland v. Låningsvejen 5 01.01.2021 - 31.12.2025 123a V. Vedsted By, V. Vedsted
8. Soldaterskoven - Græsning af overdrev 27,6 01.01.2021 - 31.12.2025 761a Tved under Tønder, samt dele af 914a Abild Ejerlev, Abild
9. Soldaterskoven - Slæt arealer 20 01.01.2021 - 31.12.2025 914a Abild Ejerlav, Abild samt dele af 761c, 5a, 447b og 667 Tved under Tønder
10. Græsningsarealer på Sønderstrand, Rømø 27,8 01.01.2021 - 31.12.2025 185 og 564, Kirkeby, Rømø

 

 

Beskrivelse af græsningsaftaler

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder 2 græsningsaftaler. Syd for Vidåen i Magisterkog syd udbydes et engareal, hvor der er særlige fugleinteresser. Her er adgangen ind til arealet fra Tyskland. Derudover udbydes en græsningsaftale på et mindre græsningsareal omsluttet af skov, og med en varieret struktur og spredte træer op mod Hønning Dam i Hønning plantage nord for Arrild.

Der er lavet Naturmål for hvert areal, se bilag A. Naturmål fortæller hvad formålet med naturplejen er, og hvordan sammenhængen er til den ønskede drift på arealet. Krav til de enkelte græsningsaftaler fremgår af udkast til forpagtningskontrakter i bilag 1. (Link til bilag findes nederst på siden).

Nr. Navn på areal Ha Kontraktperiode Matrikelnummer
A. Magisterkog syd v. Nommenhem 14 01.05.2021 - 31.12.2025 81, Ved åen, Møgeltønder
B. Hede-areal v. Hønning Dam 5 15.04.2021 - 31.12.2025 318, Hønning, Arrild

 

1. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtninger/græsningsaftaler for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til e-mail: , eller til adressen: Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning/græsningsaftale af naturarealer fra Tøndermarsken til Rømø og Ribe", og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

2. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest den 16. december 2020 kl. 12:00, på mailadresse: eller til adressen: Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

3. Forbehold

Bemærk, at forpagtningskontrakt vedrørende Græsningsarealet på Sønderstrand, Rømø er afhængig af tilladelse til græsning fra Tønder kommune. Endelig aftale (underskrift på kontrakt) skal afvente denne tilladelse.

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 3,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

4. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

5. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 1.

 

6. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

7. Tidsplan

20. november 2020 Offentliggørelse af udbudsmateriale
Uge 49 Besigtigelse af arealer
16. december 2020 Frist for modtagelse af tilbud kl. 12:00
18. eller 21. december 2020 Forventet ordretildeling
Uge 1-2 2021 Forventet kontraktindgåelse
1. januar 2021 Kontrakten træder i kraft

Mødested og tidspunkt for besigtigelser af arealerne i uge 49, er som følger:

Tirsdag den 1. december kl. 09:00

  • Gl. Frederikskog nr. 1-4. Mødested: Nørremølle 12, 6280 Højer.
  • Kl. 10.30 køres til Magisterkog syd, nr. B. Kl. 14 Hønning Dam nr. A. Mødested: Krydset ml. Povlskrovej og Mosevej.

Onsdag den 2. december kl. 09:00

  • Arealer v. Ribe nr. 5-7. Mødested: P-plads på Viksvej i Bjerreskov. Derefter nr. 6 og til sidst 7.

Torsdag den 3. december kl. 09:00

  • Soldaterskoven nr. 8 og 9. Mødested: P-plads v flyhangar, Ribelandevej nr. 58h, 6270 Tønder. 
  • Kl. 13:00 på Sønderstrand, Rømø, nr. 10. Mødested: P-plads ved Sønderstrand.

 

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål for hvert af de udbudte arealer

 

(1) Gl. frederikskog, Storfenne III, 24,5 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Gl. Frederikskog, Storfenne III

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Gl. Frederikskog i Tøndermarsken

 

(2) Gl. Frederikskog, Storfenne IV, 25 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Gl. Frederikskog, Storfenne IV

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Gl. Frederikskog i Tøndermarsken

 

(3) Gl. Frederikskog, SØ for Nørremølle, 10,5 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Gl. Frederikskog SØ for Nørremølle

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Gl. Frederikskog i Tøndermarsken

 

(4) Gl. Frederikskog, NV for Nørremølle, 10 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Gl. Frederikskog NV for Nørremølle

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

 

Bilag A: Naturmål Gl. Frederikskog i Tøndermarsken

 

(5) Bjerre enge øst for Ribe, 9,2 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Bjerre Enge øst for Ribe

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål - Bjerre Enge ved Ribe

 

(6) Græsningsareal v. Sdr. Farup klæggrav, 11,3 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Sdr. Farup Klæggrav

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål - Sdr. Farup Klæggrav

 

(7) Slæt-areal på forland v Låningsvejen, 5 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Slæt areal på forland v. Låningsvejen

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

 

(8) Soldaterskoven – græsning af overdrev, 27,6 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Soldaterskoven - Græsning af overdrev

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Soldaterskoven

 

(9) Soldaterskoven – slæt arealer, 20 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast Soldaterskoven - Slæt arealer

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Soldaterskoven

 

(10) Græsningsarealet på Sønderstrand, Rømø, 27,8 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Græsningsareal v. Sønderstrand

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Græsningsareal v. Sønderstrand

 

(A)  Hede-areal ved Hønning Dam, 5 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Hedeareal v. Hønning Dam

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål - Hedeareal v. Hønning Dam

 

(B) Magisterkog syd v. Nommenhem, 14 Ha

Bilag 1: Kontraktudkast - Magisterkog syd v. Nommenhem

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro – og love erklæring

Bilag A: Naturmål Magisterkog Syd

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet

Mads Østergaard Brun

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.