Udbud af ”Hestefold ved Trippendal”

02-12-2020

Naturstyrelsen Hovedstaden udbyder forpagtning af lille hestefold ved Trippendal i Vestskoven.

Udbud af ”Hestefold ved Trippendal” på 2,0 ha til helårsgræsning med islandske heste, med tilbudsfrist torsdag d. 17. december kl. 12.
Forpagtningen udbydes af:
Naturstyrelsen Hovedstaden
Dyrehaven 6, 2970 Klampenborg
Kontaktperson:
Lars Stubkjær, tlf 21219708, email: Obfuscated Email

 

1.        
Beskrivelse af forpagtningen

  • Folden er beliggende midt i Vestskoven som et lille åbent sletteareal på 1,5 ha, både med spredte løvtræer og vandlidende partier. Med i hegningen er et 0,5 ha stort areal med 50 år gamle rødgran, så det samlede areal under hegn er 2,0 ha. På folden findes en forfalden stald/læskur som forpagter overtager som det er. Det kræver en del istandsættelse med bl.a. nyt tag inden bygningen kan tages i brug. Der er hverken vand eller strøm i stalden. Arealet har i en årrække været afgræsset med tyre af skotsk højland, som nu er afhændet. Foldens beliggenhed fremgår af bilag 1.
  • Driftsformen af arealet er naturpleje med helårsgræsning, med islandske heste og mulighed for tilskudsfodring. Målet er at sikre og udvikle de naturpotentialer der er på dels de tidligere dyrkede og nu græssede arealer og dels inde i den del af skoven, som indgår i arealet. Der er fortsat mange arter der indikerer tidligere landbrugsdrift og dræning. Målet er derfor, at arealet med tiden vil udvikle en mere mosaiklignende struktur både med hensyn til vegetation og til fugtighed.
  • Folden og hegnet overtages som det er, og forpagter har ansvaret for at hegnet vedligeholdes og til enhver tid fremstår tæt og præsentabelt.
  • Forpagter har ligeledes ansvar for bekæmpelse af eventuelle forekomster af bjørneklo, japansk pileurt, gyldenris, engbrandbæger m.fl.
  • Kontraktens løbetid er 10 år idet forpagter skal afse en hel del resurser for at få bygningen vedligeholdt til brugbar stand og udvendig fremstå præsentabel og ryddelig.

2.       
Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til NST Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, eller på mail til Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Hestefold ved Trippendal og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.       
Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Dyrehaven 6 senest d. 17. december kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4.       
Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5.      
Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6.      
Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7.       
Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8.       
Tidsplan

2. december

Offentliggørelse af udbudsmateriale

17. december kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 52

Forventet ordretildeling.

Uge 52

Forventet kontraktindgåelse.

1. maj 2021

Kontrakten træder i kraft

 

9.      
Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10.   
Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast.

Bilag 3: Billeder af stald og træskur

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring

Bilag 6: Naturmålsplan