Udleje af jagten i Aars Skov

15-04-2021

Jagtlejemålet er på ca. 150 ha og ligger lige nord for Aars i Himmerland. Arealet er fortrinsvis bevokset med yngre løv- og nåleskov bestående af især eg, bøg, nobilis og sitkagran.

Der findes bl.a.råvildt, ræv, harer,snepper og fasaner på arealet.

Der må afholdes op til 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med op til 20 deltagere. Der må afholdes op til 10 enkeltmandsjagter i løbet af jagtsæsonen.

Der må skydes 2 kronhjortekalve, 2 dåhjortekalve og 15 stk. råvildt i løbet af jagtsæsonen. I forbindelse med jagt er det tilladt at køre i motorkøretøj på skovvejene.

For øvrige forhold vedrørende jagtlejemålet, se faktaarket (bilag 1) samt jagtlejekontrakt (bilag2).

Kort over arealet kan ses sidst i kontrakten (bilag2). Oversigtskort fremgår af bilag 3. 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 15. maj 2021 til 31. marts 2026.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2. 

Afgivelseaftilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 4.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping i hændesom brev eller email (Obfuscated Email) senest 5. maj 2021 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dettetidspunkt,vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen. Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf.nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres. Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten.

Tilbudsgiver er forpligtet til at ved stå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullationaf udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, derfor nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation. 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af udkast til den jagtlejekontrakt, der er vedlagt som bilag 2.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Himmerland, Mads Dalsgaard, Obfuscated EmailAlle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

Bilag 1 - Jagtleje Aars - Faktaark

Bilag 2 - Jagtleje Aars - Jagtlejekontrakt 

Bilag 3 - Jagtleje Aars - Oversigtskort

Bilag 4 - Jagtleje Aars - Tilbudsblanket

Jagtleje Aars - Udbudsannonce

Spørgsmål / svar:

Spørgsmål: Har jagten tidligere været udbudt til udleje og hvad var lejeprisen på daværende tidspunkt:

Svar: Jagten i Aars skov blev sidst udbudt i 2018, og her gik den til 65.501 kr/år, som var det højeste bud. Normalt udlejer vi vores jagter for 5 år ad gangen, men i dette tilfælde genudbydes jagten allerede nu, fordi Naturstyrelsen fra og med 2021 ikke mere har brug for at benytte skoven til nyjægerjagter to halve jagtdage pr. år. I forhold til det tidligere udbud er der i dette udbud desuden givet mulighed for at nedlægge to kronkalve og to dåkalve pr. år.

 

Spørgsmål: Er der lavet naboaftaler angående opsætning af skydestige/tårn. 

Svar: Naturstyrelsen laver som udgangspunkt ikke naboaftaler for jagtstiger, idet vi har mere end 10.000 naboer, blot på Himmerlands område, og ikke har ressourcer til at indgå og følge op på aftalerne.

 

Spørgsmål: Er der i Jeres bygninger i skoven mulighed for at anvende et rum til frokoststue m.v.

Svar: Vi har ingen bygninger i Aars Skov.

 

Spørgsmål: Er det muligt at se hvilket jagtudbytte, der tidligere er blevet leveret fra Aars Skov?  

Svar: Jagtudbytte:

2017/2018

  • 2 harer
  • 7 rådyr
  • 7 snepper
  • 2 ræv
  • 1 fasan

2018/2019

  • 3 hare
  • 4 rådyr heraf 1 buk
  • 5 snepper
  • I de seneste to sæsoner er der ikke rapporteret om udbytte.

 

Spørgsmål: Enkeltmandsjagter må udøves af op til to mand. Er eksempelvis en stille eftermiddagstur efter snepper med to jægere og en hund i en enkelt eller to såter, at betragte som en enkeltmandsjagt og tæller dermed med i de 10 tilladte jagter?  

Svar: Ja, netop sådan en jagt tæller med som enkeltmandsjagt. Derimod tæller bukkejagt ikke med som enkeltmandsjagt

 

Spørgsmål: Hvordan skal tilbudsblanketten udfyldes? Skal det være i et navn, men med kryds i feltet under, der viser at tilbuddet er givet af en Jagtforening? eller skal det være i jagtforeningens navn, og stadig med kryds i feltet "jagtforening"?

Er der forskel på hvordan man hæfter i disse tilfælde?

Svar: Det skal være en konkret person, der afgiver tilbuddet og som hæfter for jagtlejen. Så tilbudsblanketten skal udfyldes med personligt navn, og der skal sættes kryds i boksen ud for ”Jagtforening”

En jagtforening kan normalt ikke stå som lejer, fordi medlemmerne typisk ikke hæfter for jagtforeningens forpligtigelser.