Robust kvæg søges til afgræsning af Sdr. Borgedal i Rø Plantage

14-12-2021

Sprækkedalen Sdr. Borgedal i Rø Plantage ønskes afgræsset fra januar 2023.

Formålet med forpagtningen er pleje af landskabet i sprækkedalen så denne fremstår tydeligt, samtidig med at den biologiske mangfoldighed bevares og forbedres. Der ønskes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

  • Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.
  • Forpagtningen har et samlet areal på i alt ca. 5,5 ha eng, mose, overdrev, skovbryn og sø
  • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2023 til d. 31. december 2027.
  • Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
  • Frist for afgivelse af tilbud er 4. januar 2022 kl. 09:00

Materialer

Udbudsannonce

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro- og loveerklæring

Bilag 4: Naturmålsplan

Spørgsmål og svar