Naturstyrelsen Vestjylland udbyder forpagtning til afgræsning i Klosterheden Plantage

17-02-2021

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Vestjylland

Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig

Telefonnummer: 41392442

Kontaktperson: Janni Kristiansen

 

 

1.        Beskrivelse af forpagtningen

 • Arealet er beliggende i Klosterheden Plantage og består af 6 indhegninger med naturarealer som skal afgræsses i sommerperioden, jf. bilag 1
 • Det omfattede areal på ca. 50 ha er fordelt på nedenstående 14 markbloknr.

 

Navn på areal

 

Markbloknr. (matrikelnr.)

Ha

Tilsagn

 

Tidsperiode

 

Møltrup Kær

 

455258-03 455258-12 455258-32 455258-21

15,7

13,86 ha med kode 66, 2600 kr/ha.

2016-2021

01.01.2021-31.12.2025

Knuds Bæk

460260-12 460260-13

5,3

3,1 ha med kode 66, 2600 kr/ha.

2018-2023

01.01.2021-31.12.2025

Brunshede slugten

460261-53

5,9

 

4, 95 ha med kode 66, 2600 kr/ha.

2016-2021

01.01.2021-31.12.2025

Indianersvinget

462259-81 462258-80

9,5

4,08 GB?

01.01.2021-31.12.2025

Fruerhøj, nord

464257-03

464257-23

463256-89

8,4

2,84 GB og 4,28 ha med kode 66,

2600 kr/ha. 2016-2021

01.01.2021-31.12.2025

Fruerhøj, syd

463256-19 463257-19

5,1

5,32 ha med kode 66, 2600 kr/ha.

2016-2021

01.01.2021-31.12.2025

 

 • Arealet Slugter m.m. i Klosterheden bortforpagtes for en 5 årig perio­de fra 1. januar 2021 til den 31. december 2025, begge dage inklusive.
 • Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med husdyr.
 • Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med kvæg og/eller heste egnet til naturpleje på ekstensive arealer. Dyrene gå på arealerne fra 1. april til og med november og skal gå på arealet fra 1. juni til 31. august i græsningssæsonen, og der skal altid som minimum gå 0,3 SK/ha, som sikrer, at der 25. oktober er synligt afgræsset.
 • Særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet. Ansvaret for dyrene og den skade, de måtte forvolde, påhviler i enhver henseende Forpagter.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet. Vitamin- og mineraltilskud til dyrene anses ikke for tilskudsfodring.
 • Bortforpagter sørger for, at der er opsat et funktionelt og vedligeholdt hegn. Forpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af hegnet i forpagtningsperioden og skal selv afholde udgifterne dertil.
 • Der findes naturligt vandingssted på arealet.
 • Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet.
 • Gødning må ikke udbringes, ud over den gødning græssende husdyr efterlader, på arealet.
 • Jordbehandling, tilplantning eller tilsåning af arealet må ikke foretages.
 • Forpagter kan midlertidigt få overdraget op til 6,92 betalingsrettigheder.
 • For arealerne omfattet af nærværende forpagtningskontrakt er der følgende tilsagn, der pr. april 2021 producentskiftes til forpagter: PLG med kode 66 (2.600 kr/ha) til 31,51 ha.

Arealerne, på nær et enkelt, er beliggende langs skovveje. Hvis du ønsker at besigtige arealerne kræves en køretilladelse. For køretilladelse skriv til (Navn, reg.nr på bil, og dato for besigtigelse).

 

2.       Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig eller på mail: .

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning i Klosterheden” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.       Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: eller pr. post på Gl. Landevej 35, 7620 senest d. 14. marts 2021 klokkeslæt 23.59. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.       Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.       Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.       Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.       Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.       Tidsplan

18. februar 2021

Offentliggørelse af udbudsmateriale

14. marts 2021 kl. 23.59

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 11

Forventet ordretildeling.

Uge 11

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2021

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.       Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

 

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

Bilag 5: Naturmål