Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsarealer syd for Nakke Skov

12-01-2021

Frist for afgivelse af tilbud er mandag den 1. februar 2021 kl. 13.00.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Midtsjælland

Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

Telefonnummer: +45 72 54 30 00 

Kontaktperson: Carsten Poulsen,

Tlf.: 72 54 32 62

 

 

1.        Beskrivelse af forpagtningen

Forpagtningen består af græs- og naturarealer i Nakke Skov mellem Nykøbing Sj. og Rørvig. Arealerne udgør i alt et bruttoareal på ca. 13,5 ha.

Arealerne består af 2 folde som vist på bilag 1.

Foldene skal afgræsses ekstensivt af kreaturer og/eller heste i perioden 15. april – 15. november.

En stor del af arealerne er registreret som § 3 beskyttet natur som overdrev og sø.

Formålet med naturforvaltningen på arealerne er at bevare og forbedre naturindholdet på arealerne. Gennem hensigtsmæssig pleje af eksisterende natur og tidligere dyrkede arealer skabes mulighed for udvikling af rigere natur med mange forskellige levesteder. Der er en mere detaljeret beskrivelse af areal og forvaltning i Naturmål for folde i Nakke skov (bilag 5).

Kontraktens løbetid er ca. 5 år, gældende fra 1/4/2021 til 31/12/2025. Herefter foreligger mulighed for at forlænge kontrakten yderligere 5 år.

Arealerne ligger i markbloknummer 670200-34, 670200-80 og 670200-91 og uden for markblok.

Der er pt. tilsagn af typen Pleje af græs- og naturareal med forpligtigelse til afgræsning på 8,70 ha. se nærmere herom i § 9 i kontraktudkast; bilag 2.

Der må søges grundbetaling til arealet. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling. Forpagter kan, som led i nærværende kontrakt, få overdraget et antal betalingsrettigheder midlertidigt, maksimalt svarende til den under grundbetalingsordningens støtteberettigede del af det forpagtede areal.

Der må ikke tilskudsfodres på arealerne.

Der må ikke gødskes eller sprøjtes på arealerne.

Arealerne må ikke slås eller brakpudses uden forudgående skriftlig aftale med bortforpagter.

Arealerne er indhegnet med totrådet kreaturhegn, som opsættes eller renoveres af bortforpagter inden græsningssæsonen 2021, så der overdrages et funktionsdueligt hegn.

For øvrige bestemmelser henvises til kontraktudkastet; bilag 2.

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i denne annonce og i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til:

Naturstyrelsen Midtsjælland på e-mail:  

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af græsarealer i Nakke Skov” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget på mail senest mandag den 1. februar 2021 kl. 13:00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

12-01-2021

Offentliggørelse af udbudsmateriale

01-02-2021 kl. 13:00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 5

Forventet tilbagemelding til tilbudsgivere

Uge 6

Forventet kontraktindgåelse

01-04-2021

Kontrakten træder i kraft

  

9.        Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale: Kortbilag

Bilag 2: Kontraktudkast: Udkast til forpagtningskontrakt

Bilag 3: Tilbudsblanket: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og love erklæring: Tro og love erklæring ved udbud

Bilag 5: Naturmål for græsarealer i Nakke Skov

Udbudsannonce i PDF