Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder forpagtning af slætssareal ved Rødhus Syd

29-01-2021

Formålet med naturforvaltningen på arealet er, gennem slæt og supplerende slåning at opnå en udpining af de tidligere markarealer, samt en hindring i at Bjerg-Rørhvene opnår større udbredelse. Yderligere naturmål, se bilag 5

Forpagtningen udbydes af: 

Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen

Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen, telefonnummer: 2161 8302

1.  Beskrivelse af forpagtningen.

  • Arealet, kaldet Rødhus syd, ligger syd for Rødhus Klitvej og grænser også op til Rødhus Klit Camping, Tranum Klitplantage iog Tranum Skydeområde. Se kort i kontraktudkastet.

 

Navn på areal

 Markbloknr.

Areal

 Tidsperiode 

Rødhus syd

531339-26 og 531339-58

ca 35 ha

2021 - 2025

  • Den forlangte driftsform: slæt. Ingen omlægning, gødskning eller sprøjtning.
  • Publikum har adgang på arealet og arealet deles af en stirute.
  • Den 5 årlig kontrakt kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges yderligere 5 år ind næste udbud. Dog vil Naturstyrelsen oveveje hegning og græsning efter 5 år og derfor sandsynligvis udbud.
  • En naturmålsplan angiver de naturmæssige mål med driften.

 2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3. 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal. 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk. 

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen eller Obfuscated Email 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Rødhus syd” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”. På mail skrives ”BUD Rødhus syd” i emnefeltet. Sekretæren tømmer den elektronisk postkasse, samler og videregiver samlet på tidspunktet for åbning. 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen eller Obfuscated Email senest d. 17: februar 2021, kl 13:00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse. 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

4. Forbehold 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter. 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket. 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen. 

5.  Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud. 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2. 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor. 

8. Tidsplan

29. januar 2021

Offentliggørelse af udbudsmateriale

17. februar 2021 kl. 13.00

Frist for modtagelse af tilbud

18. februar 2021

Forventet ordretildeling

1.marts 2021

Forventet kontraktindgåelse

1.januar 2021

Kontrakten træder i kraft

 9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Udbudsannonce (Kort – se bilag 2).

Bilag 2: Kontraktudkast (incl kortbilag).

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

Bilag 5: Naturmålsplan

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.