Lej en bid af Bakken

08-07-2021

I verdens ældste forlystelsespark nord for København udbyder Naturstyrelsen et attraktivt areal til leje med virkning fra den 1. oktober 2021.

Bliv en del af 140 forskellige forretninger i Danmarks hyggeligste forlystelsespark. Vær med i Dyrehavsbakkens fantastiske rejse fra sommerpark til sæsonpark med åbent sommer, efterår og jul.

Arealet anvendes i dag til forlystelsen Kænguru. Arealet udlejes i sin helhed og kan anvendes til etablering af en kørende forlystelse eller anden form for bemandet forlystelse. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: Obfuscated Email.

Lejemålet omfatter alene grundarealet uden bygninger og anlæg. Den nuværende forlystelse på arealet ejes af den nuværende lejer, som ved lejemålets ophør er forpligtet til at fjerne denne medmindre andet aftales. Lejeperioden for det nye lejemål vil være tidsbegrænset, idet periodens længde nærmere kan aftales under hensyntagen til investeringens størrelse.

Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Forslag til etablering af ny forlystelse skal indeholde en beskrivelse af forlystelsens art – herunder kapacitet – finansieringsplan og et skøn over forventet omsætningsniveau.

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: Obfuscated Email i hænde senest den 15. august 2021. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning primo april 2022.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken det forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnet til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om den foreslåede forlystelse er støjsvag og har nyhedsværdi for Dyrehavsbakken.

Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne.

Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2022.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til:

Direktionssekretær Lene Alsgren, A/S Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2097, eller cand.jur. Elin Dahl Michelsen, Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf. 7254 3384.