Afgræsning af Borgen i Rø Plantage

10-03-2021

En tilflugtsborg fra jernalderen og tilhørende eng søger robust kvæg samt geder til naturpleje.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer og fortidsminde. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.  Samtidig græsses arealet for at sikre, at fortidsminderne beskyttes og fremstår tydelige i landskabet.

Forpagtningen har et areal på ca. 10,8 ha bestående af eng, slette og skovbryn. Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2025. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Læs mere:

Udbudsannonce

Kontraktudkast

Tilbudsblanket

Tro- og love erklæring

Naturmålsplan

Spørgsmål og svar