Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af græsningsarealet ”Møllebakken” i Ikast Byskov

11-03-2021

Udbud af forpagtning af græsningsarealet ”Møllebakken” i Ikast byskov på ca. 4,3 ha med tilbudsfrist mandag den 22. marts 2021, kl. 12.00

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12

8600 Silkeborg

Tlf. 72 54 39 51

 

Kontaktperson: Mette Klenum

Mail: Obfuscated Email

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

Forpagtningen omfatter et græsningsareal på ca. 4,3 ha. Arealet er overvejende græsareal.

For forpagtnignen gælder følgende:

  • Arealet skal drives med afgræsning med heste/kreaturer, evt. kombineret med slet.
  • HNV-værdi: 1-2
  • Markblok nr.: 511218-69
  • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold, se ”Naturmål”, bilag 5.
  • Der må ikke udbringes nogen former for gødning på arealerne, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes.
  • Offentligheden har adgang til arealet,
  • Kontrakten løber i fem år, fra 1. januar 2021 til 31. december 2025, med mulighed for fem års forlængelse.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms, og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning Møllebakken” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen Søhøjlandet på mailadresse: Obfuscated Email

alternativt med post til:

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12

8600 Silkeborg

senest d. 22. marts 2021 kl. 12.00

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

11. marts 2021

Offentliggørelse af udbudsmateriale

22. marts kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 12

Forventet ordretildeling

Uge 13

Forventet kontraktindgåelse

1. januar 2021

Kontrakten træder i kraft

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort og detailkort

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

Bilag 5: Naturmål

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.