Genudbud: Vil du afgræsse Almegårdsløkken ved Ølene?

06-10-2021

En lille skoveng ved Ølene søger kvæg eller æsler til naturpleje
OBS: Genudbud nu uden krav om robust kvæg – men med mulighed for alle typer kvæg eller æsler

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.
Der afgræsses med kvæg eller æsler, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.

  • Forpagtningen har et areal på ca. 1,0 ha bestående af eng og skovbryn.
  • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2022 til d. 31. december 2026. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
  • Frist for afgivelse af tilbud er senest d. 28. oktober 2021 kl. 09:00.

Udbudsmateriale

Udbudsannonce

Naturmålsplan

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro- og loveerklæring

Bilag 4: Spørgsmål og svar