Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsarealer ved Feddet Strand

19-07-2022

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
Tlf. 7254 3000
Kontaktperson: Kasper Skjærlund

1.        Beskrivelse af forpagtningen

Naturstyrelsens græsningsarealer er beliggende ved Feddet Strand ca. 4 km syd for Ebberup i Assens kommune. Arealerne er samlet ca. 19,1 ha – med en lille fold på ca. 3,6 ha og en stor fold på ca. 15,5 ha – og de omfatter markbloknumre 562119-60 og 562118-67. Arealerne ligger kystnært og udsat for vind og vejr. Jordbunden er meget næringsfattig/mager. Afgræsningen skal derfor være ekstensiv med nøjsom og robust kvægrace.

 

Arealerne er beliggende i Natura 2000-område nr. N124 "Maden på Helnæs og havet vest for", og de består udelukkende af naturarealer (overdrev og hede) beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring den store fold findes et fredet fortidsminde i form af en ca. 350 m stenlagt vej, herudover er arealerne ikke omfattet af fredning.

 

Arealerne udbydes til ekstensiv sommergræsning med robust og nøjsom nautrplejekvæg (fx Skotsk Højlandskvæg, Galloway eller lignende), der egner sig til afgræsning på kystnære arealer, der er udsat for vind og vejr, og som trives på magre naturarealer med spredte fugtige lavninger.

 

I den lille fold dyrene gå på arealet i perioden 1. maj – 30. september; dyrene skal som minimum gå der en månedstid i sommerperioden. Afgræsningen skal være ekstensiv, og når vegetationen er kortgræsset, omkring 15-20 cm, flyttes dyrene til den store fold eller hjemtages. 

 

I den store fold dyrene gå på arealet i perioden 1. maj – 30. november; og dyrene skal gå på arealet 1. juli – 15. oktober eller indtil vegetationen er kortgræsset (ca. 15. cm høj). Der skal altid som minimum gå 0,3 storkreatur pr. ha, svarende til 4-5 stk. kvæg. De små, pelsklædte klitter med sand-star ønskes græstæppet græsset/slidt/trampet så andre små urter og græsser kan indfinde sig. De små fugtige lavninger med store græsser og siv ønskes græsset/slidt/trampet så små urter som slangetunge kan indfinde sig.

 

Afgræsningen skal følge betingelserne for pleje af natur- og græsarealer. Følgende tilsagn producentskiftes til forpagter:

Mark nr.

Areal

Foranstaltning

Støttesats

Udløb

6-0

14,17

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

6-1

3,43

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

 

Arealerne må ikke brakpudses, og de må heller ikke omlægges, gødskes, sprøjtes eller lignende.

 

Offentligheden har adgang til at færdes på arealet.

 

Arealerne bortforpagtes i perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2027 med mulighed for forlængelse.

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes elektronisk til Obfuscated Email eller med fysisk post til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af Feddet" og med "Må ikke åbnes i postmodtagelsen".

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sollerupvej 24, 5600 Faaborg senest d. 9. september 2022 kl 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

19. juli 2022

Offentliggørelse af udbudsmateriale

9. september 2022 kl 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 38-39

Forventet ordretildeling.

Uge 40-42

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og loveerklæring

Bilag 5: Udkast Naturmål