Naturstyrelsen Fyn udbyder forpagtning af græsningsareal i Otterup Mose

19-07-2022

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
Tlf. 7254 3000
Kontaktperson: Kasper Skjærlund

1.        Beskrivelse af forpagtningen

Naturstyrelsens græsningsareal 'Otterup Mose' er beliggende ved Otterup i Nordfyns kommune. Arealet er ca. 6,6 ha, og omfatter markbloknummer 588154-84.

 

Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med robust naturplejekvæg (fx Skotsk højlandskvæg, Galloway eller lignende), der egner sig til afgræsning af våde naturarealer med opvækst af tjørn, lysesiv og lignende som ønskes afgræsset. Dyrene skal gå på arealet i perioden 15. april til 31. november. Der skal altid som minimum gå 3-4 stk. kvæg.

 

Afgræsningen skal følge betingelserne for pleje af græs- og naturarealer. Der må ikke tilskudsfodres.

 

Der er opsat et funktionelt hegn. Forpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af hegnet i forpagtningsperioden, bl.a. nedskæring i hegnslinjen samt almindelig drift/vedligehold af spændingsgiver og vandingsanlæg samt frostsikring af vandtilslutningen. Forpagter afregner el- og vandforbrug med privatejet nabohus.

 

Følgende tilsagn producentskiftes til forpagter:

Mark nr.

Areal

Foranstaltning

Støttesats

Udløb

4-0

4,78

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

 

Arealerne må ikke omlægges, gødskes, sprøjtes mv. Der må kun brakpudses på arealerne efter nærmere aftale med Naturstyrelsen.

 

Offentligheden har fri adgang til at færdes på arealerne.

 

Forpagtningskontraken løber fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2027 med mulighed for forlængelse.

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes elektronisk til Obfuscated Email eller med fysisk post til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af Otterup Mose" og med "Må ikke åbnes i postmodtagelsen".

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sollerupvej 24, 5600 Faaborg senest d. 9. september 2022 kl 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

19. juli 2022

Offentliggørelse af udbudsmateriale

9. september 2022 kl 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 38-39

Forventet ordretildeling.

Uge 40-42

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og loveerklæring