Naturstyrelsen udbyder forpagtning af naturareal til græsning ved Solbjerg Sø

25-03-2022

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder forpagtning af naturareal til græsning ved Solbjerg Sø på 8,4 ha med tilbudsfrist d. 3. april.

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg

Telefonnummer: 51439930

Kontaktperson: Ditte Barild

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

  • Naturarealet ligger ved Solbjerg Sø langs den sydlige bred, tæt ved landsbyen Vitved. Se kort i Bilag 1.

Navn på areal

 

Ha

 

Tidsperiode

 

Solbjerg Sø

 

Vitved by, Vitved 9b, 10e og 19h

 

8,4

01.01.2022-31.12.2027

 

  • Der ønskes græsning på arealet med kreaturer og/eller heste.
  • Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Brakpudsning og tilskudsfodring er ikke tilladt.
  • Der vil være offentlig adgang til arealet.
  • Kontrakten løber i 6 år, hvoraf første år er vederlagsfrit, da hegn først vil være klar fra medio august 2022. Der vil være mulighed for forlængelse i 5 år.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg eller til email:Obfuscated EmailObfuscated Email 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Solbjerg Sø” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest d. 3 april. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

25. marts 2022

Offentliggørelse af udbudsmateriale

3. april 2022

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 14

Forventet ordretildeling.

Uge 16

Forventet kontraktindgåelse.

01.01.2022

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro- og love erklæring

 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.