Naturstyrelsen sælger 2 fredskovsarealer i Hillerød Kommune

15-11-2022

Naturstyrelsen sælger to fredskovsarealer med landbrugspligt beliggende nordøst for Skævinge i Hillerød Kommune.

1. Det ene består af matr. nr. 20m og 20n Skævinge By, Skævinge, på i alt 67.934 m22, som er tilplantet i 2010 med forskellige træer – bøg, lind, rødel, rødgran mm. Arealet fremstår uden forstlig pleje og med en del områder, hvor tilplantningen ikke er lykkedes. Der er desuden stor opvækst af selvsået birk.

Adgang til arealet sker via Skovbakkevej/Lindebjergvej.

Arealet sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 800.000 kr.

 Matrikel 20n og 20m

Det andet er matr. nr. 19k, Skævinge By, Skævinge på 28.195 m2 er uden træbevoksning og har de seneste år været slået og fremstår med græs og høje urter.

Adgang til arealet sker ved vejret over matr. 19c Skævinge By, Skævinge.

Arealet sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 400.000 kr.

 Matrikel 19k

Arealerne sælges til sammenlægning med eksisterende landbrugsejendomme.

Interesserede købere opfordres til selv at besigtige arealerne. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Jan Kidholm,
Obfuscated Email eller tlf. 72543154.

Arealerne sælges i to udbud og tilbud afgives på særlige tilbudsblanketter efter regler fastsat i Finansministeriets Cirkulære om Salg af Statens Ejendomme. Ubetinget bud skal være modtaget hos Naturstyrelsen, Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted i lukket kuvert mærket "Tilbud på matr. 19k Skævinge By, Skævinge" og "Tilbud på matr. 20m og 20n Skævinge By, Skævinge" senest den mandag d. 16. januar 2023 kl. 13.00.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Bilag:

Matrikel 20 n og 20 m:

Skovbakkevej 20m og 20n oversigtskort.pdf

Tilbudsblanket - 20m og 20n Skævinge By, Skævinge.pdf

Tingbogsattest 19k - 20m - 20n m. fl. Skævinge By, Skævinge.pdf

Matrikel 19k:

Skovbakkevej 19k oversigtsfoto.pdf

Tilbudsblanket - 19k skævinge By, Skævinge.pdf

Deklaration om vejret for 19k.pdf

Deklaration om vejret for 19k - kortbilag.pdf

Tingbogsattest 19k - 20m - 20n m. fl. Skævinge By, Skævinge.pdf