Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsareal på Helnæs Made Syd, Helnæs i Assens Kommune

06-09-2022

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
7254 3000
Kontaktperson: Annita Svendsen

 

1.        Beskrivelse af forpagtningen

Naturstyrelsens græsningsareal er beliggende på Helnæs Made, Helnæs i Assens Kommune. Arealet er ca. 74,5 ha og omfatter markbloknumrene: 563110-76, 563111-72, 563111-91, 564111-80, 565111-02, 564111-90, 564111-81. Arealerne bortforpagtes fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2027.

 

Arealerne skal afgræsses med robust naturplejekvæg (fx Hereford, Galloway mv.), der egner sig til afgræsning af våde naturarealer med opvækst af siv og grove græsser samt mindre træer og buske. Dyrene skal gå på arealet i perioden maj-oktober og må gerne gå på arealet i april og november, såfremt vejrlig og fødemængde tillader det. Der skal altid gå det fornødne antal dyr på arealet, der sikrer, at der ved græsningssæsonens afslutning er et tæt, lavt plantedække, hvor der tilstræbes en gennemsnitlig vegetationshøjde på 5-10 cm.

Arealet er levested for engfugle som klyde og strandtudse, der har behov for en lav vegetationshøjde i forår- og sommerperioden.

 

Afgræsningen skal følge betingelserne for pleje af græs- og naturarealer. Arealerne må ikke afpudses uden forudgående aftale med Naturstyrelsen. Der må ikke tilskudsfodres uden forudgående aftale med Naturstyrelsen.

 

Der er opsat et funktionelt hegn. Forpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af hegnet i forpagtningsperioden, bl.a. nedskæring i hegnslinjen samt almindelig drift/vedligehold af spændingsgiver og vandingsanlæg.

 

For arealerne producentskiftes følgende tilsagn til forpagter:

Mark nr.

Areal (ha)

Foranstaltning

Støttesats

Udløb

21-0

8,20

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

21-0a

0,53

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

41-0

1,29

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2022

42-0

9,37

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

42-0a

3,49

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

43,0

1,79

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

43,1

0,97

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

43-2

0,88

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

43-3

0,42

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

44-0

6,42

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2022

45-0

2,98

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2022

45-1

2,19

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

45-2

1,08

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

45-3

0,39

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

46-0

16,60

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

46-3

3,07

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

46-4

0,53

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2026

47,0

1,30

67 Afgræsning med grundbetaling

1650

31-08-2023

 

Arealerne må ikke omlægges, gødskes, sprøjtes mv.

 

Offentligheden har fri adgang til at færdes på arealerne.

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes elektronisk til Obfuscated Email eller med fysisk post til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af Helnæs Made Syd" og med "Må ikke åbnes i postmodtagelsen".

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sollerupvej 24, 5600 Faaborg senest d. 6. oktober kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Naturstyrelsen vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund:

 

Ad

Underkriterier

Relativ vægt

Beskrivelse

1

Pris

60%

Den årlige pris, som dyreholder ønsker at byde på forpagtning af arealet.

 

2

Kvalifikation og erfaring

40%

Dyreholders erfaring med dyr og naturpleje.

Det vægtes fx positivt, at dyreholder har

erfaring med afgræsning af naturarealer under hensyntagen til biologiske værdier – som yngleområder for strandtudse og engfugle samt rigkær og tidvis våd eng.

Dyreholders erfaring med dyrehold og robust kvæg vægtes ligeledes positivt.

 

 

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

7. september 2022

Offentliggørelse af udbudsmateriale

6. oktober 2022 kl 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 41-42

Forventet ordretildeling.

Uge 43-44

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og loveerklæring

Bilag 5: Naturmål Helnæs Made Syd