Naturstyrelsen udbyder forpagtning af naturarealer ved Houstrup Strand og Nørre Lyngvig til afgræsning

27-02-2023

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af naturarealer ved Houstrup strand og Nørre Lyngvig til afgræsning med robuste heste eller kreaturer.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen: Blåvandshuk
Adresse: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Telefonnummer: 20 11 89 54
Kontaktperson: Henrik Lykke Sørensen

1. Beskrivelse af forpagtningen/græsningen

 

Arealernes beliggenhed kan ses på oversigtskort bilag 1 og kontraktudkast bilag 2 og 3.

 

Navn på areal

 

Markbloknr. (matrikelnr.)

Ha

 

Tidsperiode

 

Houstrup Klitter

448182-83, 448180-88 og 448179-90

158

1. april 2023 – 31. december 2027

Nørre Lyngvig, Holmsland

445213-13

35

1. april 2023 – 31. december 2027

 

Houstrup Klitter

Arealet skal sommerafgræsses med robuste heste eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter den 1. juni af hensyn til de de blomstrende urter. I slutningen af græsningssæsonen må dyrene gerne gå på arealet frem til udgangen af november. Arealet er opdelt i to hegn hhv. syd og nord for Houstrup Strandvej. De to indhegninger skal afgræsses af hhv. 10 og 20 voksne dyr.

 

Arealet er meget kuperet og det må forventes at tilsyn med dyrene er tidskrævende. Vej/sti på vestsiden af arealet er meget benyttet af publikum og kørsel til arealet sker mest hensigtsmæssigt fra øst.

 

Der er naturligt vand i begge indhegninger. Begge hegn er batterihegn.

 

Nørre Lyngvig, Holmsland

Arealet skal sommerafgræsses med robuste heste eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter den 1. juni af hensyn til de blomstrende urter. I slutningen af græsningssæsonen må dyrene gerne gå på arealet frem til udgangen af november. Der skal indledningsvis gå 10-12 voksne dyr på arealet.

 

Der er etableret vandpumpe som supplement til det naturlige vand, der findes på arealet.

 

Hegnet kører på el-net.

 

Begge arealer

Der er i november 2022 taget stikprøver af PFAS-koncentration i græs og vand på de udbudte arealer. Resultaterne af prøverne viser, at PFAS-koncentrationen i græs og/eller vand er højere end Fødevarestyrelsens indikatorværdier på prøvetagningstidspunktet. Se nærmere herom i kontraktudkast.

 

Du kan læse mere om den af Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen foretagne stikprøveundersøgelse af PFAS-koncentration i græs og vand på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2023/januar/der-er-fundet-pfas-i-graes-og-vandproever-paa-statens-arealer/

 

Forpagter/dyreholder er ansvarlig for selv at følge med i anvisningerne på henholdsvis Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens hjemmesider vedr. PFAS-forurening, ligesom forpagter/dyreholder er ansvarlig for at forholde sig til risikoen for at foder/græs på/fra arealet kan indeholde PFAS og de mulige konsekvenser heraf for forpagters/dyreholders drift.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkast, jf. bilag 2 og 3. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 6.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, se mailadressen til højre.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning Houstrup/Nørre Lyngvig”.

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest den 13. marts 2023 kl. 13 Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

 Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 7,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkast, jf. bilag 2 og 3.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

27. februar 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

13. marts kl. 13

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 11

Forventet ordretildeling.

Uge 12

Forventet kontraktindgåelse.

1. april 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Kontraktudkast Nørre Lyngvig

Bilag 3: Kontraktudkast Houstrup Klitter

Bilag 4: Naturmål Nørre Lyngvig

Bilag 5: Naturmål Houstrup Klitter

Bilag 6: Tilbudsblanket

Bilag 7: Tro – og love erklæring

Kontakt

Blåvandshuk