OPDATERET: Naturstyrelsen udbyder forpagtning af 120ha græsningsareal ved Bredesande Øst, 9460 Brovst

02-02-2023

BEMÆRK FORPAGTNINGSAREAL ÆNDRET!
Areal ændres fra 135ha TIL 120ha
Medfører ændring i Bilag 2 "Kontraktudkast og Bilag 4 "Tilbudsblanket"

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vendsyssel

Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen

Telefonnummer: 21 61 83 02 eller 21 61 83 04

Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen eller Mads Wilche Skamris
Mail: Obfuscated Email eller Obfuscated Email

1.        Beskrivelse af forpagtningen

 

  • Arealet er beliggende ved Bredsande, nord for Tranum by i Jammerbrugt Kommune, jf. bilag 1.
  • Det omfattede 120 ha heraf 15 ha med bevoksning. Arealet ligger i markblok nummer: 529333-09, 529334-02, 529334-09, 529334-37, 529335-24, 530335-27, 529335-32, 529335-94 og 529335-95 og bortforpagtes i perioden 01-01-2023 til 31-12-2027. Største delen af arealet ligger i §3-områder. For støtteordningerne se udkast til forpagtningskontakten §9 ”Øvrige Støtteordninger og Tilsagn”.
  • Arealet skal i den nordlige del afgræsses ekstensivt med kvæg og med kvæg eller hest i den sydlige del. Der må ikke gødskes, sprøjtes eller fortages jordbearbejdning.
  • Kontrakten løber fra 01-01-2023 til 31-12-2027 og kan eventuelt forlænges med 5 år.

 

2.        Afgivelse af tilbud

 

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Obfuscated Email.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Bredsande Øst” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

 

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller afleveret på adresse Sct. Laurentii Vej 149, 9990 Skagen senest d. 15. februar 2023 kl. 13.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

 

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

 

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

 

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

 

2. februar 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

15. februar 2023

Frist for modtagelse af tilbud

17. februar 2023

Forventet ordretildeling.

I løbet af uge 8.

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft bagudrettet

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

 

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

 

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring