Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græsningsareal ved Vilsted sø

23-01-2023

Det 6,6 ha store engareal benævnes Vilsted sø, hegn 18 og er beliggende på den nordlige side af Vilsted sø, se bilag 1. Arealet ligger i markblok nummer 515305-86 og bortforpagtes i perioden 01-01-2023 til 31-12-2027. Størstedelen af arealet ligger i et §3-område

Forpagtningen udbydes af:  

Naturstyrelsen: Himmerland

Adresse: Møldrupvej 26, 9520 Skørping

Telefonnummer: 72543900

E-mail: Obfuscated Email

Kontaktperson: Mads Dalsgaard

1.        Beskrivelse af forpagtningen

27-01-2023

Kontraktudkastet (Bilag 2) er i forhold til det først annoncerede ændret således, at det nu fremgår, at støtten til pleje af græs nu ikke blot er ansøgt, men at der også er givet tilsagn fra Landbrugsstyrelsen

Det 6,6 ha store engareal benævnes Vilsted sø, hegn 18 og er beliggende på den nordlige side af Vilsted sø, se bilag 1. Arealet ligger i markblok nummer 515305-86 og bortforpagtes i perioden 01-01-2023 til 31-12-2027. Størstedelen af arealet ligger i et §3-område.

 Navn på areal      Markbloknr. (matrikelnr.)   Ha   

Tidsperiode

 
Vildsted sø, Hegn 18    515305-86 6,6 01.01.2023 - 31.12.2027
  • Arealet skal afgræsses med kvæg eller eventuelt heste og må ikke gødskes, sprøjtes eller jordbearbejdes
  • Arealet skal i nødvendigt omfang afpudses i perioden 1. juli til 31. marts med henblik på at opnå den bedst mulig naturtilstand.
  • Kontraktens løber fra 01-01-2023 til 31-12-2027 og kan eventuelt forlænges med 5 år

2.       Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3. 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.  

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk. 

Tilbudsblanketten skal sendes til: Obfuscated Email 

Når du sender dit tilbud, skal du i emnefeltet angive: ”Tilbud på forpagtning af Vilsted sø, hegn 18 - Må ikke åbnes i postmodtagelsen”. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

3.       Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten og tro- og loveerklæringen, så det er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email senest d. 15. februar 2023 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.  

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.  

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4.        Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7.       Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8.       Tidsplan

20 januar 2023        

Offentliggørelse af udbudsmateriale

15. februar 2023

Frist for modtagelse af tilbud

15. februar 2023

Forventet ordretildeling.

17. februar 2023

Forventet kontraktindgåelse.

17. februar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

9.       Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.       Bilagsliste

Obfuscated Email">Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast opdateret 27/1-2023.

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring