Naturstyrelsen udbyder forpagtning af landbrugsarealer ved Kalø, 8410 Rønde.

16-01-2023

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7

8920 Randers Nv.

Telefonnummer: 24 69 38 02

Kontaktperson: Peder Kirk Iversen.

Mail: Obfuscated Email

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Mail: Obfuscated Email

 

 

1.        Beskrivelse af forpagtningen:

  • Markjorde i omdrift, beliggende syd for Kalø Avlsgård.

 

Navn på areal

 

Ha

 

 

Krovang

592240-01

26,01

 

Keglehøj

592240-31

30,59

 

Stationsmarken

592240-71

9,06

 

Lille Vikær, Pilmae

 

593240-33

592240-90

 23,48

 

Vikærsvang

593239-28

26,07

I alt 115,21 hektar.

 

 

  • Arealerne skal drives økologisk, i overensstemmelse med de økologiske avlsregler.
  • Der må dyrkes græs og andre markafgrøder i overensstemmelse med vedlagte kontrakt udkast.
  • Dyrkningsbegrænsninger: vildtstriber markeret på vedlagte kort, må kun dyrkes efter nærmere aftale med bortforpagter.
  • Publikum har ret til at færdes på arealerne, dog ikke i dyrkede afgrøder.
  • Kontraktens løbetid er 5 år, med mulighed for forlængelse yderligere 5 år. I Forpagtningsperioden kan begge parter opsige aftalen med 6 måneders varsel til ophør en 31/12.

 

 

2.       Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Mail: Obfuscated Email

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning, Kalø Syd og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3.       Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på ovenstående mailadresse, eller pr. post: Naturstyrelsen, Vasevej 7, 8920 Randers Nv.

Senest d.3. februar 2023.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.       Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4 og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.       Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.       Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.       Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.       Tidsplan

13-1-2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

3. februar 2023, kl. 24.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 5, 2023

Forventet ordretildeling.

Uge 6, 2023

Forventet kontraktindgåelse.

10    februar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.       Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring

%MCEPASTEBIN%

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.