Naturstyrelsen Vestjylland udbyder forpagtning af 17 ha græsningsareal ved Vinderup (øst).

04-01-2023

OBS: Ændringer i kontrakt på grund af nye regler vedrørende grundbetaling. Ny frist for indgivelse af bud som følge heraf.

Arealerne ”Bjørnkær” og ”Stokholmvej” er beliggende ved hhv. Ålvej og Stokholmvej, nordøst for Vinderup i Holstebro Kommune. Deadline for at afgive bud er d. 12. februar kl. 23.59.

Forpagtningen udbydes af: Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig.

Kontaktperson: Tina Pedersen, tlf.: 22907310 og e-mail: Obfuscated Email

 

1. Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealerne ”Bjørnkær” og ”Stokholmvej” er beliggende ved hhv. Ålvej og Stokholmvej, nordøst for Vinderup i Holstebro Kommune, jf. bilag
  • NYT: Vedr. areal-tilskudsmuligheder. Forpagteren kan vælge om denne vil have producentskiftet PLG tilsagnet uden Grundebetaling (GB) (2.600 kr/ha), eller om forpagter ikke vil have det og selv søge et nyt i sommeren 2023. Hermed kan forpagter evt. nøjes med at søge GB i 2023 (ca. 1900 kr/ha) og derefter søge nyt PLG med GB til 2024 (1.650 kr/ha). Forpagteren har således frit valg.

 

 

 

 

Navn på areal

 

Ha

Ansøgt støtte

 

Tidsperiode

 

Bjørnkær

489261-14

8,54

8,54 ha af 2.600 kr/ha

Januar 2023 til og med december 2027

Stokholmvej

489261-86 og 489261-74

8,53

7,31 ha af 2.600 kr/ha

Januar 2023 til og med december 2027

TOTAL

 

17

15,85 ha af 2.600 kr/ha

 

 

• Forpagter skal sørge for, at arealet afgræsses med robuste/ekstensive racer af kvæg og/eller heste. Robuste/ekstensive dyreracer omfatter for kvæg: Angus, Galloway, Dexter, Hereford, Højlands-kvæg, Welsh black, eller blandinger af disse racer. Og for heste: Exmoor, Islænder, Konik eller blandinger af disse racer inkl. shetlandsponyblandinger.

• Udbinding kan ske fra 15. april og hjemtagning skal ske senest med udgangen af november.

• For arealet Stokholmvej skal der som udgangspunkt gå 7 SK på arealet, men 6-8 voksne dyr er acceptabelt, svarende til et dyretryk på 0,9 SK/ha, der sikrer, at der 25. oktober er synligt afgræsset.

• Bjørnkær arealet skal have et højere græsningstryk på 1,2 SK/ha, dvs. 8-12 SK på arealet, der sikrer, at der 25. oktober er synligt afgræsset.

• Der må ikke tilskudsfodres på arealet. Vitamin- og mineraltilskud til dyrene anses ikke for tilskudsfodring.

• Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet.

• Gødning må ikke udbringes, ud over den gødning græssende husdyr efterlader, på arealet.

• Jordbehandling, tilplantning eller tilsåning af arealet må ikke foretages.

• Offentligheden har adgang til at færdes på arealet. Stier, udsigtspunkter o. lign. skal holdes åbne for offentlighedens adgang.

• Landskabselementer på arealet ex. kulturminder, naturlige hegn og diger, grøfter, vandløb eller små søer må ikke tilstandsændres. Ved overtrædelse af dette kan Bortforpagter pålægge Forpagter at udføre eller afholde udgifterne til genoprettelse af tilstanden.

• Bortforpagter sørger for, at der er opsat et funktionelt og vedligeholdt hegn. Forpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af hegnet i forpagtningsperioden og skal selv afholde udgifterne dertil. Dette indebærer slåning under hegnet, hvis dyrene ikke kan renholde hegnslinjen, udskiftning af hegnspæle (her skal bruges FSC-certificeret træ), hegnstråd, hegnsapparat m.m.

• Der findes naturligt vandingssted på arealet eller der er etableret adgang til drikkevand på arealet. Det er dog til enhver tid Forpagters ansvar at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses. Forpagter skal sørge for at tilse vandforsyningen i kontraktperioden, således at der til enhver tid er tilstrækkeligt vand i karret og vandspild undgås. Når dyrene tages hjem til vinteren lukkes der for vandet, og vandkarret tages med hjem, sådan at det er klar til at sætte op i den kommende græsningssæson.

• Arealerne Bjørnkær og Stokholmvej bortforpagtes for en 5 årig perio¬de fra 2. januar 2023 til den 31. december 2027, begge dage inklusive. Kontrakten kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges én gang for 5 år.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig eller Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Bjørnkær og Stokholmvej og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig senest d. 12. februar 2023 kl. 23.59. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

4. januar 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

12. februar 2023 kl. 23.59

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 7, 2023

Forventet ordretildeling.

Uge 7, 2023

Forventet kontraktindgåelse.

Januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Kontraktudkast
Bilag 3: Naturmål for Bjørnkær
Bilag 3: Naturmål for Stokholmvej
Bilag 4: Tilbudsblanket
Bilag 5: Tro – og love erklæring

%MCEPASTEBIN%