Naturstyrelsen Vestjylland udbyder forpagtning af græsningsarealer ved Vinderup.

02-01-2023

OBS: Ændringer i kontrakt på grund af nye regler vedrørende grundbetaling. Ny frist for indgivelse af bud som følge heraf.

Naturstyrelsen Vestjylland udbyder forpagtning af 23,5 ha ved Vinderup til afgræsning.

Forpagtningen udbydes af: Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig. Telefon: 72543664.

Kontaktperson: Tina Pedersen, tlf. 22907310

1. Beskrivelse af forpagtningen

  • De to arealer er beliggende ved Vinderup i Holstebro Kommune. Oddersmose er beliggende vest for Vinderup By med adgang fra Mosevej og Skivevej er beliggende i nordkanten af byen med adgang fra Skivevej, jf. bilag 1.
  • NYT: Vedr. areal-tilskudsmuligheder. Forpagteren kan vælge om denne vil have producentskiftet PLG tilsagnet uden Grundebetaling (GB) (2.600 kr/ha), eller om forpagter ikke vil have det og selv søge et nyt i sommeren 2023. Hermed kan forpagter evt. nøjes med at søge GB i 2023 (ca. 1900 kr/ha) og derefter søge nyt PLG med GB til 2024 (1.650 kr/ha). Forpagteren har således frit valg.

 

Navn på areal

Markbloknr.

Ha

Tilsagn fra 2023 til 2027

 

Tidsperiode

 

Oddersmose

485260-81, 485259-68

16,9

16,26 ha af 2.600 kr./ha

1. januar 2023 til 31. december 2027

Skivevej

486260-44

6,6

5,69 ha af 2.600 kr./ha

1. januar 2023 til 31. december 2027

 

  • Arealet afgræsses med kvæg og/eller heste

  • Dyrene skal gå på arealet i sommerperioden. Udbinding kan ske fra 1. april og 1. juni skal alle dyrene være på arealet. Dyrene må gå på arealet til og med november.

  • Oddersmosearealet skal i udgangspunkt græsses med 0,7 SK/ha og meget gerne med heste og kreaturer som hidtil. Skivevej skal græsses med 0,7 SK/ha, som sikrer at arealerne er synligt afgræssede når dyrene tages hjem.

  • Der må ikke tilskudsfodres på arealet. Vitamin- og mineraltilskud til dyrene anses ikke for tilskudsfodring.

  • Der kan undtagelsesvis foretages et sent slet (15. august-15. september) på engarealerne, hvis det viser sig at der reelt har været for få dyr på arealet. Hvis der er behov for at tage slet på Oddersmose, skal Bortforpagter kontaktes forinden, sådan at der kan tages hensyn til fjerknopurten.

  • Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet.

  • Gødning må ikke udbringes, ud over den gødning græssende husdyr efterlader, på arealet.

  • Arealerne Oddersmose og Skivevej bortforpagtes for en 5 årig perio­de fra 1. januar 2023 til den 31. december 2027, begge dage inklusive. Kontrakten kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges én gang for 5 år.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig eller på e-mail: Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Oddersmose/Skivevej” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig senest søndag d. 5. februar 2023 kl. 23.59. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

Uge 1 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

5. februar 2023 kl. 23.59

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 6 2023

Forventet ordretildeling.

Uge 6-7 2023

Forventet kontraktindgåelse.

2.januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål Oddersmose

Bilag 3: Naturmål Skivevej

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring