Naturstyrelsen udbyder forpagtning af arealer ved Nymindegab og Ho

16-03-2023

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af to små naturarealer ved Nyminde Vest og Tipmose hede til afgræsning med heste eller kreaturer.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen: Naturstyrelsen Blåvandshuk
Adresse: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Telefonnummer: 20 11 89 54
Kontaktperson: Henrik Lykke Sørensen

1. Beskrivelse af forpagtningen

 

Navn på areal

 

Ha

 

Tidsperiode

 

Tipmose Hede

-

7

1. juni 2023 – 31. december 2027

Nyminde Vest

449186-00

7

1. juni 2023 – 31. december 2027

 

Tipmose Hede

Arealet skal sommerafgræsses med robuste heste eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter den 1. juni af hensyn til de blomstrende urter. I slutningen af græsningssæsonen må dyrene gerne gå på arealet frem til udgangen af november. Arealet er et samlet areal. Arealet er ikke hegnet og der er ikke vand. Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv. Der skal i gennemsnit gå hvad der svarer til 2 storkreaturer på arealet i perioden.

 

Nyminde vest

Arealet skal sommerafgræsses med heste eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter den 1. juni af hensyn til de blomstrende urter. Arealet er et samlet areal. Arealet er er hegnet og der er naturligt forekommende vand. Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv. Der skal i gennemsnit gå hvad der svarer til 2 storkreaturer på arealet i perioden.

 

Begge arealer

Arealerne er beliggende kystnært. Det er derfor sandsynligt, at der kan være forhøjet koncentration af PFAS i græs og/eller vand på arealet, hvilket kan få betydning for mulighederne for at anvende dyr, der har afgræsset arealet i fødevareproduktion samt evt. at anvende indhøstet materiale fra arealet til foder. Der gælder højere indikatorværdier for kvæg til mælkeproduktion og for får til kødproduktion. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet indikatorværdier for andre typer af dyr som anvendes til afgræsning.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen foretaget stikprøver af PFAS-koncentration i græs og vand. Der er primært tale om stikprøver foretaget i november 2022 i et bælte på én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. I græsprøver er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens laveste indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for foder/græs til kvæg til kødproduktion, i 55 ud af 60 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, her er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for vand til kvæg til kødproduktion i 9 af prøverne. Ud over de 60 arealer langs vestvendte kyster er der taget syv referenceprøver på lignende arealer langs den jyske østkyst. På fem af disse syv arealer er der fundet PFAS i græsprøver over Fødevarestyrelsens indikatorværdier. Se hertil bilag 2”oversigt over PFAS prøvetagning – græs” og bilag 3”oversigt over PFAS prøvetagning- vand”.

Forpagter/dyreholder er ansvarlig for selv at følge med i anvisningerne på henholdsvis Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens hjemmesider vedr. PFAS-forurening, ligesom forpagter/dyreholder er ansvarlig for at forholde sig til risikoen for at foder/græs på/fra arealet kan indeholde PFAS og de mulige konsekvenser heraf for forpagters/dyreholders drift.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 4 for Tipmose Hede og bilag 5 for Nyminde Vest. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 8.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, Se mailadresse øvertst til højre på siden.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Tipmose Hede/Nyminde Vest og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på Blåvandshuks mailadresse øverst til højre til højre på siden senest d. 27/03/2023 kl. 13.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

 Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 9, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 4 og 5.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

16/03/2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

27/03/2023 kl. 13:00.

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 13

Forventet ordretildeling.

Uge 13

Forventet kontraktindgåelse.

01/06/2023

Kontrakten træder i kraft

  

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Oversigt over PFAS prøvetagning – græs

Bilag 3: Oversigt over PFAS prøvetagning – vand

Bilag 4: Kontraktudkast Tipmose Hede

Bilag 5: Kontraktudkast Nyminde Vest

Bilag 6: Naturmål Tipmose Hede

Bilag 7: Naturmål Nyminde Vest

Bilag 8: Tilbudsblanket

Bilag 9: Tro – og love erklæring

 

Kontakt

Blåvandshuk