Udleje af jagten på Tårnborggård ved Korsør Nor

17-03-2023

Frist for at afgive tilbud er torsdag d. 13. april 2023 kl. 12.00.

Beskrivelse af lejemålet

Tårnborggård er et spændende område beliggende ved Korsør Nor (se bilag 1), der er fredet pga. store arkæologiske værdier i jorden på gårdens marker. Derfor er arealet ikke opdyrket men består af enge med græssende dyr, tørre overdrev, et frodigt moseområde, kystlinje til noret og en borgruin fra middelalderen.
Arealet ned mod Noret (afd. 660) afgræsses med kødkvæg i perioden 15. april til 30. november.
Arealerne nord for vejen (afd. 661-662) afgræsses hele året med kødkvæg – men der er færre dyr på arealet end hvis det kun er sommergræsning.
Arealerne er derfor hegnet med el-kreaturhegn,
Arealet til udlejning består af ca. 62 ha. og kan ses på bilag 2.

Der kan hovedsagligt jages råvildt samt fasaner, ænder, gæs, duer, hare, ræv og lejlighedsvis snepper.

Tårnborggård er et offentligt areal og besøgende må derfor færdes i og uden for stierne døgnet rundt. Stier m.m. kan ses på bilag 3. Derudover er der frit fiskeri i en del af mosens søer. Lejer må derfor acceptere andre aktiviteter på arealet.
De enkelte vilkår for afholdelse af jagt fremgår af jagtlejekontraktens § 6.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. mart 2028.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.


Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 4.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. i en lukket kuvert mærket ” Jagtleje Tårnborggård” eller på mail: Obfuscated Email og i hænde senest torsdag d. 13. april 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: ”Jagtudlejning Tårnborggård. Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullering.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullering af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullering.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 5.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Storstrøm, vildtkonsulent Jesper Pedersen: Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt.
Bemærk Naturstyrelsen holder lukket d. 3.-10. april. Spørgsmål vil derfor ikke blive besvaret i denne periode.
Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jagtudleje/.

Arealet fremvises ikke, men man er velkommen til selv at besigtige arealet før tilbudsgivning.