Udleje af jagten i Udby Skov nord for Stege

17-03-2023

Frist for at afgive tilbud er torsdag d. 13. april 2023 kl. 12.00

Beskrivelse af lejemålet


Udby Skov er et skovrejsningsområde mellem Stege og landsbyen Udby på Møn (se bilag 1).
De første planter blev sat i efteråret 1997. Formålet med skovrejsningen var at skabe en bynær rekreativ skov til glæde for Møns befolkning.
I dag er skoven en varieret løvskov, hvor der er brugt mange træ- og buskarter, der er med til at give gode levemuligheder for dyrelivet. Derudover er der i skoven lagt vægt på at skabe gode oplevelsesmuligheder for skovens gæster.
På engarealerne tages høslæt.
Det samlede areal til jagtudlejning omfatter ca. 76 ha. og kan ses på bilag 2.

Der kan hovedsagligt jages råvildt samt fasaner, duer, hare, ræv og lejlighedsvis snepper.
Møn er kendt for at levere gode bukke – Udby skov er ingen undtagelse.

Udby Skov er en offentlig skov og derfor åben døgnet rundt og skovgæster må færdes i og uden for stierne. Skoven rummer forskellige faciliteter, der gør skoven attraktiv for både ryttere, hundeluftere, motionister m.m. Ud over de eksisterende faciliteter, der fremgår af bilag 3,
Lejer må derfor acceptere andre aktiviteter på arealet.
De enkelte vilkår for afholdelse af jagt fremgår af jagtlejekontraktens § 6.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 4.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. i en lukket kuvert mærket ” Jagtleje Udby skov” eller på mail: Obfuscated Email og i hænde senest torsdag d. 13. april 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: ”Jagtudlejning Udby Skov. Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullering.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten.
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullering af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullering.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 5.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Storstrøm, vildtkonsulent Jesper Pedersen: Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt.
Bemærk Naturstyrelsen holder lukket d. 3.-10. april. Spørgsmål vil derfor ikke blive besvaret i denne periode.
Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jagtudleje/.

Arealet fremvises ikke, men man er velkommen til selv at besigtige arealet før tilbudsgivning.