Naturstyrelsen Søhøjlandet udlejer jagten i Skablund Skov, på nordsiden af Horsens Fjord

01-03-2023

Frist for afgivelse af bud er kl. 12.00 mandag den 20. marts 2023

Beskrivelse af lejemålet

Skablund Skov er en skov med varieret bevoksning af både løv- og nåletræer. Arealet er beliggende næsten helt ud til Horsens Fjord ved Søvind.

På arealerne må det forventes, at der jagtmæssigt set vil forekomme råvildt, ræv, hare, skovsneppe og ringduer. Der kan forekomme strejfende kronvildt som dog ikke er omfattet af jagten.

For råvildt er der en årlig kvote på 8 stk. Der er ikke begrænsninger på småvildt.

Der er ikke jagthytte eller andre faciliteter tilknyttet lejemålet. Dog kan der efter aftale, i forbindelse med fællesjagter, findes et områder hvor det vil være muligt at have bål.

Ud over den almindelige skovturisme, kan der gives tilladelser til o-løb, hundetræning/-prøver, terrænridning m.v.

Der må ikke drives jagt på søndage og helligdage.

 

Kort over arealet kan ses i bilag C.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt som bilag B.

 

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silokeborg, E-mail: Obfuscated Email i hænde senest mandag den 20. marts kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  

 

Brev sendes til:

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlsøvej 12

8600 Silkeborg

Brevet SKAL være tydeligt mærket med:

Må ikke åbnes i postmodtagelsen - Tilbud jagtleje Skablund Skov

 

Mail sendes til:

Obfuscated Email

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: 

Må ikke åbnes i postmodtagelsen – Tilbud jagtleje Skablund Skov.

  

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

 

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

 

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud. Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.

 

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

 

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af udkast til den jagtlejekontrakt, der er vedlagt som bilag A.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Søhøjlandet på email: Obfuscated Email Skriv i emnefeltet: ”Skablund skov – spørgsmål”

Alle spørgsmål skal stilles skriftligt.

Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:  www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/

 

Bilagsliste

Faktaark

Bilag A - Jagtlejekontrakt

Bilag B - Tilbudsblanket

Bilag C - Kortbilag: Oversigtskort