Naturstyrelsen Trekantsområdet udbyder forpagtning af Firehøje

27-03-2023

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Førstballevej 2, 7183 Randbøldal

Kontaktperson: Rasmus Christiansen
Telefonnummer: 20728573


Frist for afgivelse af tilbud er den 11. april 2023 kl. 12.00.

1. Beskrivelse af forpagtningen

Arealet er beliggende tæt på Gødding Skov. Forpagtningen består af græs og lynghede og indeholder fire fredede gravhøje.

Forpagtningen er på omtrent 3,15 ha.

 

 

 Matrikelnr.

Ha

2i ejerlav Randbøl By, Randbøl.

3,15

  • Arealet skal afgræsses med får
  • Græsningen skal være med til at bremse opvækst af buske og træer og fremhæve fortidsminderne
  • Der må ikke gødskes og sprøjtes på arealet
  • Tilskudsfodring er ikke tilladt
  • Kontrakten løber i 5 år med mulighed for forlængelse på yderligere 5 år.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal være prisen årligt i DKK ekskl. Moms.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Obfuscated Email eller til Naturstyrelsen Trekantsområdet, 7183 Randbøldal.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Firehøje" og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: senest d. 11. april 2023 kl. 1200. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

  

8. Tidsplan

27. marts 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

11. april 2023

Frist for modtagelse af tilbud

12. april 2023

Forventet ordretildeling.

12. april 2023

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1. Oversigtskort

Bilag 2. Forpagtningskontrakt. Firehøje, 2023-2027

Bilag 3. Tilbudsblanket Firehøje

Bilag 4. Tro og love erklæring ved udbud